Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Avgift

Avgiften beräknas i procent på hushållets inkomst per månad före skatt. 
Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med tolv. Inkomster från andra länder är också avgiftsgrundande, oavsett i vilket land de beskattas.

Som inkomstgrundare på en placering är du ansvarig för att anmäla din inkomst och att lämna annan information som kan påverka avgiften.
Om du står som räkningsmottagare för en placering är du ytterst ansvarig för den, vilket innebär att det är du som kommer få en faktura/utbetalning vid eventuell justering i samband med avgiftskontrollen.

Inkomsten ska du anmäla via "Mina sidor för barnomsorg" eller på avsedd blankett. Om det inte finns någon inkomst anmäld på placeringen kommer avgiften faktureras utifrån aktuell maxtaxa. När det finns en anmäld inkomst faktureras avgiften utifrån den (även om den är gammal) tills vi får in en inkomständring. 

Familjeförhållanden och barnets vistelsetid kan också påverka avgiften, så tänk på att anmäla även sådana förändringar.

Om du är sammanboende eller gift ska ni anmäla båda som inkomstgrundare även om barnet inte är gemensamt.

Eventuella fakturafel, som uppstår på grund av att de uppgifter vi har inte stämmer, justeras i samband med den retroaktiva avgiftskontrollen.

Den inkomst som du anmäler till oss kommer att jämföras med din taxerade årsinkomst hos Skatteverket. Denna avgiftskontroll görs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Avgiften faktureras 12 månader per år (även under semesterperioder). Du betalar för barnets placering och inte för det antal timmar du lämnar. 
Fakturan avser innevarande månad och ska vara betald den sista vardagen i varje månad. Om avgiften inte betalas i tid har kommunen rätt att säga upp barnomsorgsplaceringen.

Om första och sista vistelsemånaden inte är en hel månad debiterar vi avgiften med 1/30 per dag för den del av månaden som barnet varit placerat.

Föräldrar som separerat ska ha var sin placering utifrån sitt egna behov. Avgiften beräknas utifrån varje hushåll med procentuell fördelning utifrån inkomsten i de fall maxtaxa uppnås.

Avgiftsgrundande inkomst

Det är hushållets skattepliktiga inkomster som är avgiftsgrundande för barnomsorgsavgiften. Kom ihåg att även semesterersättning och ob-tillägg är exempel på sådana inkomster. Om du är osäker kan du kolla med den som betalar ut din lön.

Beslutad taxa för barnomsorg i förskola/familjedaghem

Familjens yngsta placerade barn räknas som "barn 1", det näst yngsta som "barn 2" och så vidare.

Barn 1: 3% av inkomsten men högst 1478 kronor/månad
Barn 2: 2% av inkomsten men högst 986 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten men högst 493 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 72 att inkomsttaket för maxtaxan kommer att indexregleras årligen. Från och med den 1 januari 2020 är maxtaxebeloppet 49280 kronor per månad och hushåll.

Avdrag för allmän förskola

Från höstterminen det år som ditt barn fyller tre år har barnet rätt till
525 timmar avgiftsfri förskola per år. Det kallas allmän förskola, och i Skara kommun fördelas de 525 timmarna på 15 timmar per vecka och följer grundskolans läsår.

Det innebär att du, om du lämnar mellan kl 8.30-11.30 varje vardag, inte betalar någon barnomsorgsavgift under grundskolans terminer. 

Om du lämnar ditt barn på andra tider får du istället ett avdrag på avgiften. Då betalar du 65 % av ordinarie avgift under grundskolans terminer.

Under jul- och sommarlov betalar alla enligt ordinarie taxa (även om barnet är ledigt).

Allmän förskola bedrivs inte hos dagbarnvårdare. Om du har den omsorgsformen för ditt barn betalar du alltid enligt ordinarie taxa.

Sjukavdrag

Om ditt barn är hemma på grund av sjukdom mer än en vecka kan du få avdrag på avgiften.

Från och med dag åtta görs ett avdrag med 1/30 av månadsavgiften för varje frånvarodag.

Om barnet har haft en frånvaroperiod och insjuknar i samma sjukdom inom fem dagar igen, får du avdrag från avgiften utan någon karens.

Anmälan om avdrag på grund av sjukdom ska du göra på avsedd blankett. Du fyller i vilka dagar barnet varit hemma från förskolan. Lämna blanketten till personalen på förskolan som intygar dina uppgifter med sin underskrift. Blanketten ska du eller förskolan skicka till barn- och utbildningskontoret som justerar avgiften på nästkommande faktura.

Denna sida uppdaterades 2019-12-06

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.