< >

Avgift

Avgiften beräknas i procent på hushållets inkomst per månad före skatt.
Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med tolv.
Inkomster från andra länder är också avgiftsgrundande, oavsett i vilket land de beskattas.

Som fakturamottagare är du ansvarig för barnomsorgsplaceringen. Det innebär bland annat att lämna information om det som påverkar avgiften till Barn- och utbildningskontoret.

Inkomsten ska du anmäla via vår självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett. Om vi inte får in någon  inkomstanmälan kommer avgiften faktureras utifrån aktuell maxtaxa. Om det finns en anmäld inkomst beräknas avgiften på den tills vi fått in en inkomständring.

Familjeförhållanden kan också påverka avgiften, så tänk på att anmäla även sådana förändringar.

Om du är sammanboende eller gift ska du anmäla båda som inkomstgrundare även om barnet inte är gemensamt.

Eventuella fakturafel, som uppstår på grund av att de uppgifter vi har fått inte stämmer, justeras i samband med den retroaktiva avgiftskontrollen.

Den inkomstuppgift som du lämnar till oss kommer att jämföras med den taxerade årsinkomsten hos Skatteverket. Denna avgiftskontroll görs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. 

Avgiften faktureras 12 månader per år (även under semesterperioder). Du betalar för barnets placering och inte för det antal timmar du lämnar. Fakturan avser innevarande månad och ska vara betald den sista vardagen i varje månad. Om avgiften inte betalas i tid har kommunen rätt att säga upp barnomsorgsplatsen.

Om första och sista vistelsemånaden inte är en hel månad debiterar vi avgiften med 1/30 per dag för den del av månaden som barnet varit placerat.

Föräldrar som inte bor tillsammans ska ha var sin placering utifrån sitt eget behov av barnomsorg. Avgiften beräknas då utifrån respektive hushålls inkomst med procentuell fördelning av inkomsten i de fall maxtaxa uppnås.

Avgiftsgrundande inkomst

Det är hushållets skattepliktiga inkomster som är avgiftsgrundande för barnomsorgsavgiften. Kom ihåg att även semesterersättning och ob-tillägg är exempel på sådana inkomster. Om du är osäker kan du kolla med den som betalar ut din lön.

Beslutad taxa för fritids

Familjens yngsta placerade barn räknas som "barn 1", det näst yngsta som "barn 2" och så vidare.

Barn 1: 2% av inkomsten men högst 986 kronor/månad
Barn 2: 1% av inkomsten men högst 493 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten men högst 493 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 72 att inkomsttaket för maxtaxan ska indexregleras årligen. Från och med den 1 januari 2020 är maxtaxebeloppet 49280 kronor per månad och hushåll.

Taxa för barn med fritidsplacering enstaka dagar

Avgiften är 100 kronor per dag och barn. Maxavgiften per månad och familj följer ordinarie fritidshemstaxa.

Läs mer om fritids vid enstaka dagar

Sjukavdrag

Om ditt barn är sjukt mer än en vecka kan du få avgiften reducerad. Från och med dag åtta görs ett avdrag med 1/30 av månadsavgiften för varje frånvarodag.

Om barnet har en frånvaroperiod och insjuknar i samma sjukdom inom fem dagar igen, får du avdrag från avgiften utan någon karens.

Anmälan om avdrag på grund av sjukdom ska du göra på avsedd blankett. Du fyller i vilka dagar barnet varit hemma från fritids och lämnar blanketten till fritids. Personalen på fritids ska skriva under blanketten och skicka den till barn- och utbildningskontoret.

Denna sida uppdaterades 2020-01-24

Dela: