< >

Kvalitet och utveckling

I Skara arbetar vi ständigt för att utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre. Det handlar om att följa upp de mål som satts för läsåret och dra lärdomar av dessa, men också om att få verksamheten att passa varje enskild elev och just hens sätt att lära.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet inom barn- och ungdomsförvaltningen är en lärprocess för att följa arbetet och för att bli ännu bättre. I kvalitetsarbetet lägger vi fokus både på "hårda fakta" som betyg, resultat och resurser och "mjuka fakta" som trivsel, delaktighet och arbetsro.

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet

Alla våra kommunala förskolor, skolor och fritidshem gör årligen en samlad uppföljning av de mål som satts upp för läsåret. Dokumentationen innehåller en bedömning av hur väl målen har uppnåtts och vilka åtgärder som gjorts.

Dokumentationen är grunden i vårt kvalitetsarbete och utformas under medverkan av både lärare, elever och övrig personal.

Brukarundersökning

För att kunna utveckla och förbättra våra verksamheter, är det viktigt att vi får reda på vad man tycker om och hur  man upplever verksamheten. Vi  genomför därför en undersökning varje år, där föräldrar och elever får tycka till om familjedaghem, förskolor, skolor och fritidshem.

Resultaten presenteras på vår webbplats, för att du på ett enkelt sätt ska kunna jämföra och välja det som passar dig och ditt barn bäst. Brukarundersökningen genomförs i hela den kommunala verksamheten och även de fristående verksamheterna bjuds in att delta.

Utvecklingsarbete

Vi är bra - men vi kan bli bättre, är grunden för vårt utvecklingsarbete.
För att eleverna ska nå målen i skolan, är det viktigt att vi hittar vägar som passar eleven och dennes sätt att lära.

Våra utvecklingsarbeten spänner över en rad olika områden, allt från att utveckla lärmiljöerna, till hållbar utveckling som ett naturligt inslag i förskolan och skolan.

Denna sida uppdaterades 2019-11-06

Dela: