Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Särskola

Utbildningen i särskolan syftar till att ge elever med utvecklingsstörning en anpassad utbildning utifrån sina egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Kommunen erbjuder även vuxenstudier, för elever som gått färdigt gymnasiesärskolan.

Grundsärskola

Grundsärskolan ger elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar utbildningen i grundskolan. Grundsärskolan följer samma läroplan som grundskolan, men kursplanerna är anpassade för särskolans elever. Grundsärskolan är precis som grundskolan nioårig. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning, som kallas för träningsskola. Träningsskolan är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i olika ämnen.

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan.

I den nya skollagen kommer elever med autism eller autismliknande tillstånd bara tillhöra målgruppen om de också har en utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Att gå i grundsärskolan kan se olika ut. Vissa elever går tillsammans med grundskolans elever, men undervisas utifrån särskolan kursplaner. Andra elever bildar en klass/grupp, men går tillsammans med grundskolans elever i samma skolbyggnad och deltar i vissa ämnen i grundskoleklasserna. Varje elev får möjligheter att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förmågor, var och en utifrån sina förutsättningar och behov. 

För eleverna i årskurs 1-6 finns vi på Mariebergsskolan och för eleverna i årskurs 7-9 finns vi på Viktoriaskolan.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Vi erbjuder individuella programmet.

​Gymnasiesärskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska också ge en god grund för personlig utveckling och ge eleverna verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Efter reformen år 2013 är möjligheten nu större för enskild elev att få sin utbildning, eller delar av den, i gymnasieskolan om så önskas. Inom gymnasiesärskolan kan en elev på ett individuellt program läsa kurser från ett nationellt program. 

Läs mer om gymnasiesärskolan

Särskild utbildning för vuxna

Särskild undervisning för vuxna, eller Invux som vi väljer att kalla det, vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Invux är en trygg skola där eleven får känna att hon eller han lyckas.

Den studerande ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Den studerande ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

Skolformen finns på två nivåer - grundläggande nivå och gymnasial nivå. Det finns flera ämnen att välja mellan som du kan ha nytta av i hemmet, på fritiden eller på jobbet.

Utbildning på grundläggande nivå

En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år hon eller han fyller 20 år, om hon eller han;

  • är bosatt i landet
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Utbildning på grundläggande nivå kan ske i följande ämnen; svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi, teknik, hem- och konsumentkunskap, individ och samhälle samt natur och miljö.

Utbildning på gymnasial nivå

En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år hon eller han fyller 20 år, om hon eller han;

  • är bosatt i landet
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, men har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Utbildning på gymnasial nivå kan bedrivas i alla kurser som erbjuds inom gymnasiesärskolan.

Ansökan till särskild utbildning för vuxna (Invux)

Ansökan till Invux görs genom personlig kontakt till vår pedagog Lennart Karlsson på telefon 0511-323 16.


Denna sida uppdaterades 2019-11-07

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.