< >

Avfall och återvinning

Att förebygga avfall ger stora miljövinster

I Sverige är vi i allmänhet ganska bra på att källsortera och återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men vi kan nå ännu längre genom att arbeta med att förebygga uppkomsten av avfall och i större utsträckning se avfallsmaterialet som resurser. Avfallstrappan, som bygger på EU:s ramdirektiv för avfallshantering, anger att vi i första hand ska prioritera att minska avfallet och att vi i andra hand ska återanvända dem. Materialåtervinning är ofta ett bra alternativ medan energiåtervinning när soporna förbränns ska väljas först när andra alternativ inte är möjliga eller lämpliga. Deponi är det minst önskvärda alternativet och det lägsta steget i avfallstrappan. Alla kan hjälpas åt att generera mindre avfall och källsortera mera. Det tjänar både samhället, individen och miljön på.

Avfall

Denna sida uppdaterades 2020-02-21

Dela: