Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Nedgrävning av häst

Det krävs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för att få gräva ned en död häst. Däremot måste nedgrävningen ske i enlighet med kommunens anvisningar och med miljöenhetens godkännande. Hitta en lämplig plats för nedgrävning enligt riktlinjerna nedan. Fyll sedan i blanketten Nedgrävning av hästPDF och skicka in till miljöenheten.

Riktlinjer

I Skara kommun får du gräva ner din häst under förutsättning att nedgrävningen sker enligt följande:

  1. Nedgrävning inte sker inom vattenskyddsområde.
  2. Djurkroppen ska läggas på ett sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen, ca 1,5 meter under markytan. Högsta grundvattennivå får inte under någon del av året nå högre än 0,5 meter under kroppen.
  3. Nedgrävningen ska göras innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
  4. Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt bör nedgrävningsplatsen väljas så att avståndet till närmsta vattentäkt eller bostad uppgår till minst 200 meter.
  5. Avstånd till kända dräneringsledningar, vattendrag och sjöar ska uppgå till minst 30 m.
  6. Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden. Minst en meter lösa jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden.

Miljöenheten vill informera om att en liten risk för föreningar av t ex vattentäkt förekommer trots att alla ovan nämnda försiktighetsåtgärder vidtagits.

Anvisning

Gräv en 3 m djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar. Återfyllnad sker med minst 1 meter jord. Djuret läggs i gropen. Återfyll med 1,5 m jord och lägg eventuellt stora stenar på.

Observera att det ofta är hög grundvattennivå under senvår/tidig sommar och under sen höst. Grundvattenväxlingar är i regel mindre i genomsläppliga jordarter som t.ex. sand.

Tänk på att de redskap som används vid transport och nedgrävning kan bli smittförande och bör därför göras rent med högtryckstvätt och desinfektionsmedel innan de används till annat. Eventuellt spill och dropp i samband med transport kan saneras med kalk.

Denna sida uppdaterades 2018-11-22

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.