Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

Partikelmätaren på Skaraborgsgatan i Skara.

< >

Frisk luft

Frisk luft är likt rent vatten en förutsättning för god hälsa. Det är särskilt känsliga grupper som barn, gamla och personer med i luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar som påverkas negativt av luftföroreningar. Vägtrafiken är en viktig källa till flera olika luftföroreningar i många tätorter. Bilavgaser innehåller bland annat partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Vägtrafiken leder även till utsläpp av s.k. slitagepartiklar. Slitagepartiklar är små små pariklar som slits upp från vägbanan vid användning av framför allt dubbdäck.

Det finns flera positiva trender såsom att motorer blir allt effektivare, reningen från bilar och industri blir allt bättre och att nya mindre miljöskadliga bränslen tas fram. Samtidigt ökar den totala trafikmängden, vilket motverkar en del av den positiva utvecklingen. I många tätorter orsakar även utsläpp av partiklar och organiska ämnen från vedeldning att luftkvaliten försämras lokalt.

Alla svenska kommuner är enligt lag skyldiga att kontrollera att miljökvalitetsnormerna (MKN) uppfylls och mäta luftkvaliteten på de platser där det kan finnas risk att MKN inte uppnås. Luftkvaliten kontrolleras bland annat genom luftföroreningsmätningar, emissionskarteringar och spridningsberäkningar. Miljökvalitetsnormer finns för svaveldioxid, partiklar (PM10 och PM2,5), koloxid, ozon, nickel, arsenik, bly, bensen, kadmium samt polycykliska aromatiska kolväten (med benso(a)pyren som indikator). Om halterna överstiger utvärderingströsklar måste kontinuerliga mätningar utföras.

Skara kommun är med i luftvårdsförbundet Luft i Väst och det är Luft i Väst som ombesörjer att luftmätningar sker för medlemsorganisationerna. Idag ingår 38 kommuner och 30 företag i luftvårdsförbundet Luft i Väst. Valet av mätplats sker i samråd mellan Luft i Väst, länsstyrelsen och IVL.

Denna sida uppdaterades 2017-06-22

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.