< >

Bernstorp 4:1 m.fl.

Beskrivning

Den fjärde september 2019 beslutade kommunstyrelsen att tillstyrka förfrågan om planbesked och inleda planläggning (§ 180) av fastigheterna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1enligt 5 kap 2 § Plan- och bygglagen 2010:900.

Området omfattas idag av detaljplan B 401 som medger industri och kontor. Syftet med planarbetet är bland annat att utreda planmässiga förutsättningar för utökad exploatering inom rådande plan- och användningsgränser. Bland annat ska den högsta tillåtna byggnadshöjden utredas.

Planarbetet syftar även till att utreda förutsättningarna för att ta bort en inte genomförd industrigata norr om fastigheten Gjutaren 6, inom fastigheterna Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1. Marken som idag är planlagd som industrigata förhindrar genom sin dragning etablering av lämpliga verksamheter och anses inte utgöra ett allmänt intresse.

Fastigheterna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1 ligger i den västra delen av centrala Skara, cirka 300 meter väster om väg 184.

Samråd

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit till plankontoret senast måndagen den 14 oktober. Synpunkter sänds skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 Skara eller mailas till skara.kommun@skara.se.

Granskning

Den elfte december 2019 beslutade kommunstyrelsen att tillstyrka förfrågan om planbesked och inleda planläggning (§ 180) av fastigheterna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1enligt 5 kap 2 § Plan- och bygglagen 2010:900.

Fastigheterna Gjutaren 6, Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1 ligger i den västra delen av centrala Skara, cirka 300 meter väster om väg 184.

Området omfattas idag av detaljplan B 401 som medger industri och kontor. Syftet med planarbetet är bland annat att utreda planmässiga förutsättningar för utökad exploatering inom rådande plan- och användningsgränser. Bland annat ska den högsta tillåtna byggnadshöjden utredas.

Planarbetet syftar även till att utreda förutsättningarna för att ta bort en inte genomförd industrigata norr om fastigheten Gjutaren 6, inom fastigheterna Bernstorp 4:1 och Nyboholm 4:1. Marken som idag är planlagd som industrigata förhindrar genom sin dragning etablering av lämpliga verksamheter och anses inte utgöra ett allmänt intresse.

Ytterligare handlingar som togs fram i samband med rådande detaljplan och planprogram finns att tillgå.

Synpunkter på planförslaget ska senast måndag 24 januari 2020 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 Skara eller mailas till skara.kommun@skara.se.

Tidplan

Granskning 11 december 2019-24 januari 2020

 

Denna sida uppdaterades 2020-01-15

Dela: