< >

Anslagstavla

Här på Skara kommuns officiella anslagstavla publiceras de tillkännagivanden som kommunen är skyldig att anslå.

Tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden

Tillkännagivelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, exempelvis om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med tillkännagivanden är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Anslag/bevis av justerade protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll som justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras tillkännagivande av justerade protokollet.

Överklaga beslut

Tillkännagivande av ett justerat protokoll är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa.
Läs mer om överklagan av beslut

Aktuella anslag och tillkännagivanden/kungörelser

 • Justerat protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 19 mars 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 26 mars 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 17 mars 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från omsorgsnämndens sammanträde 24 mars 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från Beredningsutskottets sammanträde 18 mars 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll §§ 16–17 från barn- ochutbildningsnämndens sammanträde 19 mars 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från personalutskottets sammanträde 12 mars 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 4 mars 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från styrgrupp särskilt boendes sammanträde 16 mars 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från Miljö- och  byggnadsnämndens  sammanträde 18 februari 2020
  Läs mer

Denna sida uppdaterades 2019-08-06

Dela: