Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Vanliga frågor och svar

 1. Hur fungerar asylprocecssen?
 2. Hur många personer får uppehållstillstånd i Sverige?
 3. Från vilka länder kommer de som kommer till Skara?
 4. Vem räknas som ensamkommande?
 5. Vem betalar? Är det Skara kommun?
 6. Hur ser ansvaret ut för de asylsökande som kommer till Skara?
 7. Hur stor ersättning får de personer som är asylsökande?
 8. Evakueringsboenden, hem för ensamkommande flyktingbarn och asylboenden. Vad är det för skillnad på de olika formerna av boenden?
 9. Hur kan jag som skarabo hjälpa till?
 10. Beviljat uppehållstillstånd - vem har ansvaret då?
 11. Vilken hjälp från man från kommunen när man har fått uppehållstillstånd?
 12. Lära sig svenska?
 13. Hur många flyktingar tar Skara emot?
 14. Hur jobbar Skara kommun med flyktingsituationen?


 

1. Hur fungerar asylprocessen?

Under asylprocessen utreder Migrationsverket om personen uppfyller kraven för att få asyl. Det är oftast upp till den asylsökande att bevisa varför det föreligger tillräckliga skäl för att beviljas asyl. Processen är krävande och omtumlande och ställer höga krav på den enskilde. Ett avslagsbeslut på ansökan om uppehållstillstånd kan överklagas. När en person söker asyl i Sverige har personen möjlighet att själv ordna en plats att bo på under asylprocessen eller bo på en av Migrationsverket anvisad plats.

www.migrationsverket.selänk till annan webbplats

2. Hur många personer får uppehållstillstånd i Sverige?

Under 2016 har mellan 40-70 % fått bifall på sin ansökan om asyl.

För mer info se www.migrationsverket.selänk till annan webbplats

3. Från vilka länder kommer de som kommer till Skara?

De flyktingar som nu kommer till Sverige och söker asyl är främst från Syrien, Somalia och Afghanistan.

4. Vem räknas som ensamkommande?

Barn som är under 18 år och kommer utan sin mamma eller pappa till Sverige för att söka asyl kallas för ensamkommande barn. I Sverige är man barn tills man fyllt 18 år. Ansökan om asyl lämnas till Migrationsverket.

5. Vem betalar? Är det Skara kommun?

Under tiden människor får sina asylärenden prövade står Migrationsverket för kostnaderna för boende, dagersättning, hälsovård med mera. Om personerna beviljas flyktingstatus och blir kommunplacerade i Skara får kommunen ersättning av staten under två år.

Pengarna ska täcka kostnader för mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk, andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället och vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.

För de barn och unga som går i skolan ersätts kommunen med ett schablonbelopp som regeringen fastställt. Kommunerna i Sverige fick under 2015 och 2016 även extra medel av staten för att kunna möta behovet av extra insatser som uppstod då många nyanlända kom till Sveriges kommuner.

6. Hur ser ansvaret ut för de asylsökande som kommer till Skara?

Migrationsverket har ansvar för att asylsökande personer har mat och bostad samt för att utreda deras asylansökan. Migrationsverket ansvarar även för att de asylsökande får information om samhället och de lagar och regler som gäller. Entreprenören som äger boendet ansvarar för den löpande verksamheten på asylboendet.

Kommunen är skyldig att erbjuda skola och förskola till barnen. Om barn tros fara illa har kommunen ett ansvar att bedöma och utreda barnens situation. Om en nödsituation uppstår, för en asylsökande eller annan skarabo, har kommunen uppdrag att utreda situationen.

Däremot har asylsökande inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

7. Hur stor ersättning får de personer som är asylsökande?

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:

 • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

På boenden där mat inte ingår är dagersättningen:

 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 37 kr/dag för barn 0–3 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen).
 • Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter

Dagersättningen sätts in på ett bankkort från ICA-banken. Den asylsökande kan betala med kortet och ta ut pengar från bankomater.

8. Evakueringsboenden, hem för ensamkommande flyktingbarn och asylboenden. Vad är det för skillnad på de olika formerna av boenden?

Evakueringsboende är ett boende som Migrationsverket gett uppdrag åt kommunerna att ordna. Migrationsverket är huvudman, men kommunerna har uppdraget. Det handlar om att de som söker asyl tillfälligt får bo i lokaler som kommunen kan ställa i ordning, till exempel gymnastiksalar eller lokaler som står tomma. Detta är under en mycket begränsad tid, cirka en vecka. Just nu finns inget sådant boende i Skara kommun.

Hem för ensamkommande flyktingbarn är antingen ett HVB-hem (hem för vård eller boende) eller ett familjehem (barn placerade hos en familj). Att ta emot ensamkommande barn är kommunernas ansvar och har sedan 2010 ingått i kommunens verksamhet. I Skara kommun finns idag både familjehem och tre kommunala HVB-hem för ensamkommande barn. Det finns även privata HVB-hem inom kommunens geografiska område.

Asylboende är ett boende där människor som sökt asyl på något av Migrationsverkets kontor placeras. Migrationsverket är huvudman. I Skara kommun finns tre asylboenden.

9. Hur kan jag som skarabo hjälpa till?

Det är tillsammans vi skapar ett inkluderande samhälle med god integration. Det finns många olika verksamheter du kan engagera dig i - både som nysvensk eller etablerad skarabo. Det här händer i Skara just nu - projekt, föreningsaktiviteter och kommunens verksamheter. Läs mer

10. Beviljat uppehållstillstånd - vem har ansvaret då?

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, landsting och flera olika myndigheter. Det finns en central överenskommelse, nationellt mellan dessa parter där man reglerar vem som ansvarar för vad för målgruppen nyanlända. Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret och ansvaret för att driva och revidera överenskommelsen.

I Skara finns en lokal överenskommelse där det framgår vad varje part ansvarar för och även hur det ska genomföras.

När en person har fått uppehållstillstånd så har denne möjlighet att delta i 24 månaders etableringsperiod. Det innebär vanligtvis att personen lär sig svenska genom SFI (svenska för invandrare) studier, deltar i samhällsinformation, validerar betyg, gör praktik med mera. Planen utformas utifrån individens förutsättningar, önskemål och bakgrund. Följer personen planen har man rätt till en etableringsersättning.

Etableringsersättning utbetalas av Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.länk till annan webbplats

11. Vilken hjälp från man från kommunen när man har fått uppehållstillstånd?

Socialsekreterare från Försörjningsstödsenheten tar emot den nyanlände som är anvisad till Skara. Anvisad betyder att kommunen har fått information om att mottaga en specifik familj eller person. Anvisningen görs av Arbetsförmedlingen Bosättning i Stockholm. Det är Länsstyrelsen som bestämmer hur många personer som ska anvisas till Skara.

När den anvisade personen/familjen kommer till Skara har socialsekreterarna ordnat en bostad, dit personen/familjen kan flytta in. Utifrån olika behov anmäls barnen till förskola, skola, föräldrarna till SFI.

Mottagandet sker inte enligt denna modell om den nyanlände flyttar till Skara på eget initiativ. Då har de nyanlända ett eget ansvar för att ordna med praktiska detaljer som sker vid bosättningen i Skara.

12. Lära sig svenska?

När en vuxen person har fått uppehållstillstånd erbjuds plats på Svenska för invandrare (SFI). SFI ingår som en del av Komvux i Skara. SFI undervisningen sker på Katedralskolan och i Sveriges lantbruksuniversitets (SLU:s) lokaler. Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål.

Läs mer på informationssidan om SFI

Barn som ska lära sig svenska går i en internationell klass eller förberedelseklass.

Läs mer under Grundskola

Barn i gymnasieåldern går på Katedralskolan, på introduktionsprogrammet.

Läs mer under Gymnasiumlänk till annan webbplats

13. Hur många flyktingar tar Skara emot?

Sedan 1 mars 2016 finns det en lag som reglerar att alla kommuner i Sverige ska ha ett organiserat flyktingmottagande. Det är Länsstyrelsen som fastställer hur många personer som Skara ska ta emot årligen. Under 2016 kommer tio personer att anvisas till Skara. Antal personer beräknas utifrån hur många flyktingar kommunen mottagit tidigare, hur stor kommunen är och hur förutsättningarna på arbetsmarknaden ser ut.

Därutöver beräknas ytterligare nyanlända bosätta sig i Skara, som själva bestämmer sig för att flytta till Skara.

231 flyktingar bosatte sig i Skara under 2014. Under 2015 bosatte sig 170 flyktingar i kommunen.

Sedan 1 april 2016 fördelas mottagande av ensamkommande barn på ett nytt sätt i Sverige. Alla kommuner har ett ansvar för att ta emot ensamkommande barn under 18 år. Fördelningen till kommunerna baseras på promille av antal asylsökande ensamkommande barn till Sverige. Skara beräknas med nuvarande prognos från Migrationsverket, ha ett mottagande av ungefär fem ensamkommande barn under 2016.

14. Hur jobbar Skara kommun med flyktingsituationen?

Det finns en nationell samordning av flyktingsituationen. Skara kommun har regelbunden kontakt med Länsstyrelsen, Myndigheten för Skydd och Beredskap, Migrationsverket med flera för att rapportera hur situationen är i Skara.

Skara kommun har tagit fram en Integrationsstrategi som sträcker sig från 2017-2020. Syftet är att formulera och fastställa en riktning för kommunens integrationsarbete men också att tydliggöra ansvar, organisation och uppdrag. Integrationsstrategin blir ett styrdokument som alla kommunens förvaltningar ska jobba efter. Läs mer under länken Integrationsstrategi längst upp till höger på sidan.

Vårt ansvar är också att, tillsammans med alla kommuninvånare, se till att de människor som kommer till Skara kommun ska känna sig välkomna och få det så bra som möjligt.

 

Denna sida uppdaterades 2019-09-04

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.