Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Vision och strategi

Vår personalstrategiska vision

Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som möjliggör verksamhetens utveckling och säkerställer en god service av hög kvalitet till våra medborgare.

Personalstrategi

För att ge goda förutsättningar för medarbetare och ledare att tillsammans utveckla verksamheten och ge en god kvalité på servicen till kommuninvånarna har vi tagit fram en personalstrategi.

Strategin bygger på förhållningssätt och målsättningar som utgör en gemensam grund för hela kommunorganisationen.

Under åren 2014-2018 kommer strategin att fokusera på bemötande och ledarskap. Här presenterar vi ett utdrag ur strategin.

Bemötande

En god dialog bidrar till delaktighet och engagemang i verksamheterna. Alla medarbetare och ledare har ett ansvar att bemöta alla på ett professionellt och respektfullt sätt. Ett gott medarbetarskap och ledarskap, genom ett professionellt bemötande och kommunikation, möjliggör arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen och skapar förutsättningar för att kvalitén gentemot samtliga som bor eller vistas i kommunen ska bli den allra bästa.

Mål

 • Samtliga som bor eller vistas i kommunen upplever ett gott bemötande och en god service från kommunens medarbetare.
 • Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande gentemot varandra.
 • Ledarskap och medarbetarskap kännetecknas av ärlighet, tydlighet och förtroende.
 • Uppnå en personalsammansättning som speglar samhället och kommuninvånarna.

Så når vi målen

 • En kommunövergripande bemötandeutbildning genomförs med samtliga medarbetare.
 • Ett kommungemensamt arbetsmaterial kring bemötande tas fram.
 • Varje arbetsplats ska arbeta med bemötandefrågorna utifrån det kommungemensamma arbetsmaterialet.
 • Regler och rutiner för kommunikation utifrån bemötande via mail, telefon och sociala medier tas fram.

Ledarskap

Alla ledare är nyckelpersoner och förebilder i arbetet med att organisera och utveckla verksamheten samt i att skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling. I personalstrategin begränsas ledarskapet till kommunens chefer med ekonomi, personal och verksamhetsansvar.

Utmärkande för ett hälsosamt ledarskap är ett närvarande, lyhört och relationsinriktat ledarskap med en öppen kommunikation och att chefen för dialog med och ser sina medarbetare. Det hälsosamma ledarskapet bygger på förtroende och att chefen kan delegera ansvar och befogenheter till sina medarbetare. Tydlighet och konkreta organisatoriska mål är viktigt. I dialogen kring mål och resultat skapas en känsla av sammanhang. Ledaren är en förebild som skapar delaktighet och visar respekt men som också vågar ta konflikter och sätta gränser. Det goda och hälsosamma ledarskapet kräver också att medarbetare och chefer möjliggör varandras roller d.v.s. det kräver även ett gott medarbetarskap.

Mål

 • Medarbetare i Skara kommun får stöd och återkoppling från sin ledare.
 • Chefen tydliggör och förankrar verksamhetens mål och riktning för medarbetarna.
 • Chefen strävar efter att tillmötesgå medarbetares önskemål om sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens möjligheter.

Så når vi målen

 • Det kommungemensamma ledarutvecklingsprogrammet utvecklas och tydliggörs under perioden.
 • En kommungemensam plattform, som ledarskapet ska vila på, utformas och används vid rekrytering och utveckling av ledare.
 • Medarbetarskapsutbildning erbjuds samtliga nya medarbetare.
 • Samtliga chefer erbjuds en personlig mentor vid anställning.
 • Samtliga medarbetare erbjuds årligen minst ett medarbetarsamtal och lönesamtal.
 • Chefen ska stimulera medarbetarens intresse och medvetenhet för hälsa och friskvård.Denna sida uppdaterades 2014-10-30

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.