< >

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande grupp - den ser till att kommunfullmäktiges beslut blir verklighet. Styrelsen består av tretton ledamöter som utses av fullmäktige. Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens "regering" och dess ordförande vid kommunens "statsminister".

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. I ansvaret ingår att leda och samordna all verksamhet som kommunen ägnar sig åt.

Kommunstyrelsen genomför de beslut som kommunfullmäktige har fattat. Den tar även egna beslut i många frågor och förbereder de ärenden som går vidare till kommunfullmäktige. Till kommunstyrelsens uppgifter hör även att ha uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Det betyder att kommunstyrelsen övervakar att lagar och riktlinjer följs i den kommunala verksamheten. I Skara har kommunstyrelsen även hand om näringslivsfrågor, kommunens turistverksamhet och övergripande administration. Till sin hjälp har kommunstyrelsen en förvaltning (kommunledningsförvaltningen) med anställda tjänstepersoner som sköter det praktiska arbetet.

Kommunalråd och oppositionsråd

De förtroendevalda i Skara kommun är fritidspolitiker. Det betyder att de har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Undantag är kommunalrådet och oppositionsrådet, som är heltidsarbetande politiker.

Kommunalråd

Kommunalrådet leder det politiska arbetet i kommunen. Denne är ordförande i kommunstyrelsen. Skaras kommunalråd heter Ylva Pettersson (M)

Oppositionsråd

Oppositionsrådet representerar den politiska oppositonen. Denne är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Skaras oppositionsråd heter Fredrik Nordström (S).

Denna sida uppdaterades 2020-01-29

Dela: