Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Så här kan du påverka

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

Vill du påverka kan du ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser eller ta kontakt med ett politiskt parti.

Du kan också ta kontakt med personer som redan vet mycket om frågan. Det gäller att skaffa sig underlag för sin kunskap. Ta reda på vilken nämnd eller förvaltning som ansvarar för det område där din fråga hör hemma och lämna förslag till politiker eller tjänstemän där.

Du kan även lämna synpunkter på förslag som redan finns, till politiker eller tjänstemän i nämnden eller förvaltningen. 

Allmänhetens frågestund

Två gånger per år har du som bosatt i Skara kommun möjligheten att ställa dina frågor på kommunfullmäktiges sammanträde gällande årsredovisningen eller budgeten.

Allmänhetens frågestund gör att du får chansen att få svar från kommunalråd eller ordförande i berörd nämnd/bolag innan beslut om ärendet fattas.

Mer information om hur du går tillväga finns under allmänhetens frågestund.

Överklaga beslut

Reglerna om överklagan i form av laglighetsprövning framgår av Kommunallagens 13 kap.

Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av varje medlem av de samverkande kommunerna och landstingen.

Följande beslut får överklagas:

  1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,
  2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art,
  3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, och 
  4. sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 §.

Bestämmelserna (13 kap. kommunallagen) gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, landstingets eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner och landsting.

Förvaltningsbesvär

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Denna sida uppdaterades 2019-03-05

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.