< >

Så här kan du påverka

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

Vill du påverka kan du ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser eller ta kontakt med ett politiskt parti.

Du kan också ta kontakt med personer som redan vet mycket om frågan. Det gäller att skaffa sig underlag för sin kunskap. Ta reda på vilken nämnd eller förvaltning som ansvarar för det område där din fråga hör hemma och lämna förslag till politiker eller tjänstemän där.

Du kan även lämna synpunkter på förslag som redan finns, till politiker eller tjänstemän i nämnden eller förvaltningen. 

Allmänhetens frågestund

Två gånger per år har du som bosatt i Skara kommun möjligheten att ställa dina frågor på kommunfullmäktiges sammanträde gällande årsredovisningen eller budgeten.

Allmänhetens frågestund gör att du får chansen att få svar från kommunalråd eller ordförande i berörd nämnd/bolag innan beslut om ärendet fattas.

Mer information om hur du går tillväga finns under allmänhetens frågestund.

Överklaga beslut

Du som bor i Skara kommun kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning; laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Reglerna om överklagan i form av laglighetsprövning framgår av Kommunallagens 13 kap.

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Följande beslut får överklagas:

  1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,
  2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art,
  3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, och 
  4. sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 §.


En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat beslutet på kommunens officiella anslagstavla.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. 

Förvaltningsbesvär

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Denna sida uppdaterades 2019-12-11

Dela: