Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Styrdokument

Verksamheten i Skara kommun styrs av styrdokument såsom reglementen, taxor, strategier, handlingsplaner och riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige, de olika nämnderna, förvaltningarna eller är lagstadgade.

På den här sidan kan du använda mapparna för att hitta samtliga styrdokument som gäller för Skara kommun. Om du vill ha en övergripande bild över vilka styrdokument som ligger på sidan kan du se dessa i förteckningen över styrdokument för Skara kommun.

Vill du istället reda ut vad de olika typerna av styrdokumenten innebär kan du läsa mer om dessa längre ner på sidan.

Vad de olika styrdokumenten innebär

Arbetsordning

Kommunfullmäktige styrs av en arbetsordning som kan ses som en regelbok som preciserar kommunfullmäktiges olika moment innan, under och efter sammanträdet: Arbetsordningen klargör även praktiska frågor som exempelvis hur många ledamöter fullmäktige ska ha eller vad som gäller om en ledamot inte kan tjänstgöra på sammanträdet.

Reglemente

Reglementet lägger fast ramarna för vilka av kommnens verksamhetsområden som ligger på nämnden. De fungerar alltså på samma sätt som arbetsordningen men för nämnderna. Det finns även reglementen för arkiv, arvoden och ersättningar för förtroendevalda och färdtjänst.

Bolagsordning

Bolagsordningar kan ses som de kommunala bolagens reglemente. Likt arbetsordningar och reglementen reglerar dessa styrdokument bolagets verksamhet och utformning.

Ägardirektiv

De kommunala bolagens ägardirektiv kompletterar bolagsordningen och dessa styrdokument beskriver bland annat ändamålet och målen för bolagets verksamhet som bestäms av ägaren till bolaget. Av ägardirektivet framgår också ägarens särskilda förväntningar och krav på bolaget.

Taxor och avgifter

Kommunens taxor och avgifter bestämmer vad olika tjänster som kommunen erbjuder kostar. Det kan exempelvis gälla taxa för avfall, plan och bygglovstaxa eller taxor och avgifter för fritid.

Föreskrifter

Styrdokument under denna kategori innehåller bestämmelse om hur den offentliga miljön i Skara kommun skall upprätthållas. Exempelvis finns det allmänna lokala ordningsföreskrifter, föreskrifter för torghandel, eldning utomhus och för avfallshantering. De lokala föreskrifterna är fastställda av kommunfullmäktige medan andra föreskrifter är lagstadgade.

Strategi

Strategin är det mest översiktliga och överordnade av de aktiverande dokumenten. Den ska ange vilka inriktningar som är viktigast för den kommunala verksamhet strategin berör. Du kan läsa mer om dessa och under strategier.

Program

Programmet ska betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Den ska även tala om vad man vill uppnå och med vilka metoder som man vill använda. Ett exempel på ett program är bostadsförsörjningsprogrammet.

Plan

Planen ska vara en instruktion över initiativ som ska tas. Den beskriver även de önskade åtgärderna så konkret att den ger direktiv till nämnder och förvaltningar att utföra olika saker. Ett exempel på en plan är handlingsplanen för våldsbejakande extremism.

Policy

Policyn anger kommunens förhållningssätt till något och därmed principer att hålla sig till. Den ger inte några fasta regler utan snarare en vägledande grund. Ett exempel är företagspolicyn.

Riktlinjer

Riktlinjer utformas oftast för en viss verksamhet och kan ses som en handbok i och med att den ger konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Ett exempel är riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Regler

Regler är en samling "paragrafer" som sätter tydliga och exakta gränser för handlande i olika situationer. De koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller. Ett exempel på detta är regler för stöd schaktning i allmän platsmark.


Denna sida uppdaterades 2019-05-31

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.