< >

SFI - Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som är vuxen invandrare och inte har språkkunskaper i svenska motsvarande slutmålen i SFI. I Skara kan du studera SFI på Vuxenutbildningen med lokaler på SLU (Malmgatan 10).

SFI består av 4 kurser; A—D. Din skolbakgrund i hemlandet, tidigare erfarenheter och egna studiemål avgör din studietakt och vilken av kurserna du läser. Du kan kombinera studier i SFI med vissa studier inom den grundläggande vuxenutbildningen. Undervisningen är kostnadsfri.

Målet för utbildningen är du ska lära dig

  • att läsa och skriva svenska
  • att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang
  • ett gott uttal
  • att använda hjälpmedel, t ex lexikon och datorer
  • att anpassa språket till olika mottagare och situationer
  • studieteknik
  • språkstrategier för att klara dig i Sverige

Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål.

Studieväg 1 är kurserna A och B. Den är för personer med ingen eller mycket kort studiebakgrund.

Studieväg 2 är kurserna B och C.

Studieväg 3 är kurserna C och D och den är för dem som har lång skolbakgrund och är vana att studera.

En elev kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg men alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.

Vi försöker att ha en grupp för varje studieväg och kurs, och vi erbjuder undervisning på förmiddagar, eftermiddagar och en kväll/vecka. Vi erbjuder varje elev utbildning i SFI 15 timmar/vecka.

I slutet av varje studieväg finns nationella prov. På utbildningen i svenska för invandrare är de nationella proven bara en liten del av bedömningen och i Skara får endast elever som bedöms vara i slutet på en kurs göra dessa prov.

Läraren gör en helhetsbedömning av vilka kunskaper i svenska eleven visar och allt som eleven gör under en kurs är viktigt för bedömningen, till exempel arbetet på lektionerna och läxor.

I Skara använder vi oss av olika material för att öva de olika delarna inom SFI: läsförståelse, hörförståelse, skriftligt och muntligt. Vi har speciella läroböcker för SFI, vi använder oss av många digitala verktyg såsom datorer och smartboards. Vi gör studiebesök och har gästföreläsare. Vi läser skönlitteratur, tittar och lyssnar på tv, film och radio och läser tidningar.

Denna sida uppdaterades 2020-03-19

Dela: