< >

Demensteam

Att få problem med minnet väcker många känslor!

Du kan vända dig till demensteamet med funderingar, oro för din egen hälsa eller för en anhörig som börjar visa tecken på vad som skulle kunna vara början på en demenssjukdom.

Mål och syfte

Vår målsättning är att möta individen så tidigt som möjligt i sjukdomen för att kunna erbjuda stöd och hjälp i dess närmiljö, i sitt eget hem genom:

  • hembesök
  • handledning och utbildning till personal
  • anhörigstöd med samtal och anhörigträffar
  • samverkan med andra vårdgivare och med frivilligorganisationer

De flesta personer med demenssjukdom (90%) får någon gång Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. 

Detta kan yttra sig som oro, ångest, aggressivitet, sömnstörningar, aptitstörningar, hallucinationer eller vanföreställningar. Det orsakar stort lidande för personen med demenssjukdom, närstående och vårdare.  

Denna sida uppdaterades 2019-03-05

Dela: