< >

Lantbruk

Tillstånd och anmälan

Kommunens miljöenhet ansvarar för miljötillsynen på alla lantbruk som har någon form av djurhållning eller som odlar mer än 10 hektar åkermark. Vid en inspektion kontrolleras exempelvis gödsel- och avfallshantering samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och andra kemikalier.

En djurhållande gård med mer än 400 djurenheter klassas i miljöbalken som en B-verksamhet. Det innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att driva en sådan verksamhet.

Ett lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter klassas som C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet krävs att en anmälan lämnas in till miljöenheten

Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan krävs. Man har dock samma skyldighet att följa miljöbalkens bestämmelser.

Avgifter

Miljöenheten tar ut en avgift för den tillsyn man bedriver. Avgiften varierar beroende på lantbrukets storlek och baseras på kommunens taxa.

Bekämpningsmedel

Kommunens miljöenhet har tillsyn och kontroll över hantering och märkning av kemiska produkter. Kontroller görs för att inga förbjudna kemikalier används eller säljs.

Bekämpningsmedel måste vara godkända. Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3, och alla kan, om de används fel, påverka miljön och hälsan negativt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel. För att få sprida bekämpningsmedel av klass 1 och 2 krävs att man gått en speciell behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar.

Djur som far illa

Alla anmälningar om djur som på något sätt far illa görs till länsstyrelsen, 
telefon 010-224 50 50.

Denna sida uppdaterades

Dela: