< >

Livsmedelsförsäljning

Information till dig som är livsmedelsföretagare

Här finns information till dig som är eller vill bli livsmedelsföretagare.

Du som livsmedelsföretagare är en av cirka 200 livsmedelsföretagare i Skara kommun. Att vara livsmedelsföretagare innebär att din verksamhet hanterar mat som andra människor ska äta utan att riskera att bli sjuka eller vilseledda. Det är en spännande och viktig uppgift!

Du vet säkert att du måste ha en bra lokal och goda rutiner för att kunna garantera säkra livsmedel, det är ditt ansvar. När miljöenhetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kommer på besök har du chansen att visa hur just din verksamhet uppfyller lagens krav på säker mat.

Här finns information för livsmedelsföretagare om kontrollbesök, kontrollavgifter och ansvar.

Den offentliga livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel. Ingen ska bli lurad om vad maten innehåller och informationen om maten ska vara korrekt och enkel att förstå. Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag omfattar hela kedjan från producent till konsument.

Livsmedelsföretag och livsmedel kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska vara riskbaserad, ändamålsenlig och likvärdig för alla företag och organisationer. Miljöenheten kontrollerar att företagen hanterar faror som är förknippade med att producera, servera eller distribuera mat och dricksvatten, att de följer bestämmelserna i lagstiftningen och att de har goda rutiner för att tillverka säker och korrekt märkt mat. Kontrollen syftar också till att motverka livsmedelsbrott och fusk med livsmedel.

För att bestämma hur ofta miljöenheten ska kontrollera en verksamhet används ett system för riskklassning. Systemet är framtaget av Livsmedelsverket och används av samtliga kontrollmyndigheter i Sverige. Varje verksamhet placeras i en risk- och erfarenhetsklass och tilldelas en årlig kontrolltid. Kontrolltiden baserar sig på riskklassningen och utgår från vilka risker och vilken typ av hantering som finns i verksamheten. En verksamhet som till exempel hanterar rått kött och serverar ett högt antal portioner mat varje dag placeras i en högre riskklass än en verksamhet som bara hanterar färdigförpackade varor och säljer till ett litet antal kunder per dag.

Den årliga kontrollavgiften baseras på verksamhetens tilldelade kontrolltid. För närvarande är den årliga taxan för livsmedelskontroll 1 179kr per timme.

Alla uppföljande kontroller som behöver göras som följd av att brister konstaterats i verksamheten debiteras per nedlagd kontrolltimme, inklusive administration. Dessutom debiteras alla oplanerade kontroller utöver den årliga kontrollavgiften om de visar sig vara befogade. Till exempel en kontroll som utförts på en anläggning efter larm om matförgiftning. Om det vid den oplanerade kontrollen upptäcks brister i hanteringen eller liknande som kan antas ha orsakat matförgiftningen debiteras livsmedelsföretagaren för denna kontroll.

Majoriteten av livsmedelskontrollerna utförs som ett oanmält besök. Inför kontrollen har inspektören valt ut ett antal kontrollområden. Det kan till exempel vara lokalernas lämplighet för verksamheten, temperaturer på förvarade livsmedel, avfallshantering, skadedjursbekämpning och rutiner för rengöring. Kontrollen av enskilda livsmedel kan bland annat omfatta kontroll av märkningen, till exempel informationen om innehållet av allergener eller om hälsopåståenden.

Kontrollen ska ge effekt, genom att brister upptäckts och att företagen rättar till bristerna. Eventuella brister dokumenteras och delges livsmedelsföretagaren i en kontrollrapport. Vid allvarliga brister som kan medföra betydande risker för människors hälsa kan sanktioner vidtas såsom hanteringsförbud, förbud mot utsläppande på marknaden, återkallande av registrering, föreläggande om åtgärder eller sanktionsavgift.

  • Anmäla din livsmedelsanläggning till miljöenheten senast två veckor innan du påbörjar din verksamhet. Detta gäller även när du övertar en befintlig verksamhet eller om du flyttar din verksamhet till nya lokaler.
  • Se till att kraven i lagstiftningen uppfylls inom ditt företag. Du ska även ha rutiner för att kontrollera att kraven uppfylls.
  • Se till att personalen har tillräckliga och uppdaterade kunskaper om lagstiftning och livsmedelshygien.
  • Genomföra planerade kontroller på registrerade livsmedelsanläggningar.
  • Utreda klagomål och misstänkta matförgiftningar.
  • Utfärda sanktioner (till exempel förbud, förelägganden, åtalsanmälningar) om allvarliga avvikelser konstateras.
  • Registrera livsmedelsanläggningar.
  • Lämna enklare råd och anvisningar, bland annat via telefon och under kontrollbesök.
  • Genomförandet av utbildningar för livsmedelspersonal. Detta utförs av utbildnings- eller hygienkonsulter.
  • Upprätta ritningar över livsmedelslokaler. Detta görs av kökskonsulter och arkitekter som du som livsmedelsföretagare själv kontaktar.

Denna sida uppdaterades