< >

Om en förskoleplacering

Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar om kommunens köregler.  Barnet måste ha fyllt ett år för att få en förskoleplacering. Prioriteringsordningen är: 

  • Barn som efter utredning bedömts vara i behov av barnomsorg enligt §6 eller §9, 2:a kapitlet, i skollagen.
  • Syskonförtur (när ett syskon har en placering så har det nyanmälda syskonet förtur till samma förskola).
  • Barn som har rätt till allmän förskola (3-5 år).
  • Omplacering.
  • Övriga barn i kö

Tänk på att ditt barn måste ha fyllt ett år innan det kan få en placering.

Du anmäler ditt barn till barnomsorgskön via vår e-tjänst förskola/fritidshem. 

Ansök om placering Länk till annan webbplats.

För att kunna ansöka via e-tjänsten måste du ha fullständigt personnummer. Har du inte fullständigt personnummer får du ansöka på avsedd blankett.

När din anmälan kommer in till oss får du ett ködatum som blir utgångspunkt för din placering i kön. Oavsett hur tidigt du anmäler ditt barn, så blir ködatumet tidigast fyra månader innan önskad placering.

Om du anmäler ditt barn till barnomsorgen minst fyra månader innan du önskar plats, är du garanterad en placering. Vi kan inte lova att barnet får sin placering på den förskola du önskat i första hand, men du kommer att bli erbjuden en barnomsorgsplacering.

Väljer du att acceptera den erbjudna förskolan får barnet en placering och barnet tas bort ur kön. 

Om du väljer att avböja den erbjudna förskolan kommer ditt barn tas ur kön och du får göra en ny ansökan.

Ansökan på friskolor

Friförskolorna har egna kösystem. Om du önskar en plats på Athena eller Knattehälsan ska du därför anmäla det direkt till dem. 

Friförskolorna garanterar inte någon placering inom fyra månader, så om du vill vara säker på att få barnomsorg är det viktigt att du också anmäler barnet till kommunens barnomsorgskö.


Det är viktigt att vi alltid har uppdaterade kontaktuppgifter till er vårdnadshavare för att snabbt kunna komma i kontakt med er. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter via Edlevoappen eller via vår e-tjänst.

Uppdatera kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

När vi har en plats att erbjuda skickar vi ett platserbjudande till dig.
Du ska då välja att acceptera eller att avböja erbjudandet.

Accepterar du erbjudandet placerar vi barnet på den erbjudna förskolan. Barnet tas bort ur kön och förskolan kontaktar dig för att bestämma tid för inskolning.

Avböjer du erbjudandet kommer barnet tas bort ur kön. Du kan anmäla barnet till kön igen, och får då ett nytt ködatum.

Om du inte blivit erbjuden ditt förstahandsval kan du välja att acceptera den erbjudna platsen och sedan registrera en ansökan för omplacering eller att avböja erbjudandet och registrera en ny ansökan till barnomsorgskön.

Sökande förälder måste svara på erbjudandet. Får vi inte svar inom utsatt svarstid kommer din ansökan att tas bort.

Vill du besöka den erbjudna förskolan innan du svarar på erbjudandet, kontaktar du dem och bokar en tid.

Kontaktuppgifter till våra förskolor

Inkomstgrundaren på en barnomsorgsplacering är ytterst ansvarig för den. Du ansvarar för att de uppgifter om ditt hushåll, som vi behöver för att kunna hantera ditt barns placering på bästa sätt, finns registrerade hos oss.

En placering får som längst vara vilande i 2 månader. Under den tiden betalar du avgift enligt fastställd taxa. En placering som inte använts på 2 månader kommer att avslutas, och skulle det bli aktuellt med barnomsorg igen får du göra en ny ansökan.

Förskolan öppnar tidigast klockan 6.00 och stänger senast 18.30. Inom den tidsramen ska du schemalägga barnets vistelsetid. I den ingår din arbets- och/eller studietid tillsammans med restiden till och från arbete/skola. Om du är arbetssökande eller föräldraledig för ett syskon får ditt barn vara på förskolan 15 timmar per vecka.

Utifrån barnens scheman planerar vi pedagogernas arbetstider. När du behöver ändra i ditt schema måste du därför meddela oss minst två veckor innan det nya schemat ska börja att gälla. Detta för att vi ska kunna garantera att vi kan anpassa oss efter ditt behov.

Om du behöver barnomsorg mellan klockan 18.30-6.00 och/eller helger kan du ansöka om placering på BOA (Barnomsorg Obekväm Arbetstid). Ansökan till BOA gör du på avsedd blankett.

Schema registrerar du via Edlevos app/webbversion eller på avsedd blankett.

Registrera schema (Edlevo webbversion) Länk till annan webbplats.

Arbetsintyg som styrker tillsynsbehovet kan komma att begäras in.

För att debiteringen av barnomsorgsavgiften ska bli riktig måste du registrera din inkomst du har före skatt per månad (din bruttoinkomst). Det gör du via e-tjänsten för förskola/fritidshem som finns i vår självserviceportal.

Inkomstuppgift ska lämnas:

  • när barnet ska börja i barnomsorgen
  • när familjens inkomst ändras
  • när barn- och utbildningskontoret begär det

E-tjänst för förskola/fritidshem Länk till annan webbplats.

Om du är fakturamottagare är du ytterst ansvarig för placeringen. Det innebär att kommunen, om det blir en justering i samband med inkomstjämförelsen (tidigare avgiftskontroll), kommer att skicka fakturan/utbetalningen till dig. Det är därför viktigt att du kontrollerar att den andra inkomstgrundaren i ditt hushåll har registrerat sin inkomst och att den stämmer.

Om det inte finns någon anmäld inkomst på placeringen beräknas avgiften på maxinkomst, som för närvarande är 52 410 kronor per månad och familj. Finns det en anmäld inkomst beräknas avgiften på den tills en ändring kommer in.

Är du sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska den personens inkomst också anmälas som inkomst för beräkning av avgiften.

Den inkomst som du anmäler till oss kommer att jämföras med din fastställda årsinkomst hos Skatteverket en gång per år. Denna inkomstjämförelse görs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Skaras kommunala förskolor har blöjor till placerade barn under den tid de är på förskolan. Upphandling av blöjor görs centralt för hela kommunen, och det finns en sorts blöjor av ett märke.

Om ditt barn av medicinska skäl behöver en annan lösning, och det kan styrkas med ett intyg, kan förskolan erbjuda en annan sorts blöja av dem som finns i det upphandlade sortimentet.

De vårdnadshavare som, av andra skäl än styrkta medicinska, vill att barnet har en annan blöja än den upphandlade får själva bekosta dem och ansvara för att de finns på förskolan. 

Arbetslöshet

Du räknas som arbetslös när du anmält dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen, och står till arbetsmarknadens förfogande.

Om du är arbetslös får du lämna ditt barn 15 timmar per vecka, tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11. 30. Barnet får vara på förskolan även under lov.

När du får arbete igen finns det utrymme så att du direkt kan utöka tiden.

Arbetsbefrielse

Skara kommun jämställer arbetsbefrielse med arbetslöshet. Detta innebär att du får lämna ditt barn 15 timmar/vecka på samma sätt som vid arbetslöshet.

Föräldraledighet

När du är föräldraledig för ett syskon får du lämna som vanligt till tre veckor efter beräknad förlossning. Efter det får ditt barn vara 15 timmar per vecka på förskolan.

Du får lämna barnet tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30.

Sjukskrivning

Sjukskrivning jämställs med arbete. Du får lämna ditt barn på förskolan procentuellt lika mycket som du är anställd. Vi kan begära in läkarintyg som styrker omfattningen av din sjukskrivning utan att du visar anledningen till den. Om du  behöver ändra dina vistelsetider, för att du till exempel behöver hjälp med hämtning och lämning under din sjukdomsperiod, så kan du göra det i samråd med förskolan.

Om ditt barn bor växelvis hos dig och den andra vårdnadshavaren, och ni båda har behov av barnomsorg, ska du anmäla det till oss. Ni kommer då att debiteras var för sig utifrån respektive hushålls inkomst och sammansättning.

Om en av er vill avsluta placeringen och den andra har fortsatt barnomsorgsbehov måste ni kontakta oss.

Under sommaren är beläggningen på våra förskolor betydligt lägre. Det gör att våra verksamheter kan samverka och vi stänger därför flera förskolor under en sammanhängande 4-veckorsperiod. Vi erbjuder barnomsorg till de familjer som har behov av det under perioden, men placeringen kan då bli på en annan förskola än den ordinarie. 

För att möta behov och efterfrågan tar vi in era önskemål inför sommaren och planerar sedan vilka enheter som behöver hålla öppet. Har du behov av barnomsorg under den perioden kommer du också få lämna ett arbets-/studieintyg som bekräftar ditt behov. Det gör att vi kan planera med rätt förutsättningar och ha rätt resurser på plats.

I början av juni varje år meddelas vilka förskolor som kommer ha öppet.

Om du vill byta förskola i kommunen gör du en ny ansökan och väljer alternativet omplacering. Du ansöker om byte via självserviceportalen, eller på avsedd blankett. Omplacering hanteras två gånger per år, med placering vid varje terminstart.

Vi kan inte garantera att den förskola du önskar kan ta emot fler barn.
Vid omplacering finns ingen garantitid, utan vi kommer att erbjuda plats när förskolan får lediga platser. I övrigt gäller samma regler som vi beskrivit under rubriken Ansökan

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader från den dag uppsägningen kommer in till oss. Från och med den dagen kommer barnomsorgsavgiften att faktureras ytterligare två månader. Sista närvarodag kan vara mitt i en pågående månad.

En vårdnadshavare

Om du är enda vårdnadshavare till barnet säger du upp placeringen skriftligt, via Självserviceportalen eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela förskolan att ditt barn ska sluta.

Två vårdnadshavare som bor tillsammans

Vårdnadshavare som bor tillsammans säger upp placeringen skriftligt, via Självserviceportalen eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela förskolan att ditt barn ska sluta.

Två vårdnadshavare som inte bor tillsammans

Vårdnadshavare som inte bor tillsammans delar placering, så länge båda har behov av barnomsorg. För att avsluta en delad placering måste den som inte längre har behov av barnomsorg kontakta oss.

Om ni båda vill avsluta placeringen med samma slutdatum säger ni upp placeringen skriftligt, via Självserviceportalen eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela förskolan att ditt barn ska sluta.

Ny placering efter uppsägning

När en placering är avslutad kan barnet tidigast få en ny placering fyra månader efter barnets sista placeringsdag.

Uppsägning av placering (Edlevo - webbversion) Länk till annan webbplats.

När du inte längre är i behov av förskolplacering eller när ditt barn ska börja skolan behöver du avsluta ditt barns förskoleplacering. Inga muntliga uppsägningar gäller men meddela förskolan och/eller rektor att ditt barn ska sluta.

Du avslutar er placering i Edlevo-appen. Välj menyvalet - Avsluta placering (följ instruktionerna)

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader från den dag uppsägningen kommer in till oss. Från och med den dagen kommer barnomsorgsavgiften att faktureras ytterligare två månader. Sista närvarodag kan vara mitt i en pågående månad.

En vårdnadshavare

Om du är enda vårdnadshavare till barnet säger du upp placeringen skriftligt, via appen Edlevo eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela förskolan att ditt barn ska sluta.

Två vårdnadshavare som bor tillsammans

Vårdnadshavare som bor tillsammans säger upp placeringen skriftligt, via appen Edlevo eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela förskolan att ditt barn ska sluta.

Två vårdnadshavare som inte bor tillsammans

Vårdnadshavare som inte bor tillsammans delar placering, så länge båda har behov av barnomsorg. För att avsluta en delad placering måste den som inte längre har behov av barnomsorg kontakta oss.

Om ni båda vill avsluta placeringen med samma slutdatum säger ni upp placeringen skriftligt, via appen Edlevo eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela förskolan att ditt barn ska sluta.

Ny placering efter uppsägning

När en placering är avslutad kan barnet tidigast få en ny placering fyra månader efter barnets sista placeringsdag.

Uppsägning av placering (Edlevo - webbversion) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades