< >

Om en fritidshemsplacering

När du har en fritidshemsplacering till ditt barn ansvarar du för den. Den som står som räkningsmottagare på placeringen har det yttersta ansvaret.
Det innebär att lämna och kontrollera de uppgifter som vi behöver för att kunna hantera placeringen på bästa sätt, till exempel registrera kontaktuppgifter, schema, inkomst och säga upp placeringen när det är aktuellt.

Du kan anmäla ditt barn till fritids via vårt självservicesystem för barnomsorg.
 
För att anmäla via självservice måste du ha fullständigt personnummer, men du behöver inte vara folkbokförd i Skara eller ha bankid eftersom du kan anmäla utan att vara inloggad.

Om du är folkbokförd i Skara kommun och har bankid, kan du logga in och göra din anmälan. Då kommer några av dina personrelaterade uppgifter fyllas i automatiskt vilket kan förenkla registreringen.

Om du saknar fullständigt personnummer eller har sekretessmarkering ska du anmäla på avsedd blankett.

Oavsett om ditt barn går på en kommunal grundskola eller på friskolan Metis så ska du göra anmälan om fritids som vi beskrivit.

När vi fått in din anmälan placerar vi barnet på det fritidshem där det har sin  skolplacering, och du får en bekräftelse på placeringen.

Det finns ingen kö till att få en fritidshemsplats. Alla som arbetar eller studerar har rätt till fritids till sitt barn. För att fritidshemmet ska kunna planera sin verksamhet bör du anmäla barnet senast två veckor före önskad placering.

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets inkomst per månad, före skatt (bruttoinkomst). Om det finns två inkomster i hushållet ska båda anmälas till kommunen, även om du eller din partner inte är biologisk förälder till barnet.

Inkomstuppgift ska lämnas:

  • innan barnet börjar i barnomsorgen
  • när familjens inkomst ändras
  • när familjeförhållanden ändras
  • när barn- och utbildningskontoret begär det

Inkomsten anmäler du via självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett.

Om du inte lämnar någon inkomstuppgift kommer avgiften att beräknas på maxinkomst, som för närvarande är 52 410 kronor per hushåll och månad.

Fritidshemmen öppnar tidigast klockan 6.00 och stänger senast 18.30. Inom den tidsramen ska du schemalägga barnets vistelsetid. I den ingår din arbets- och/eller studietid tillsammans med restiden till och från arbete/skola. Om du är arbetssökande eller föräldraledig för ett syskon får ditt barn inte ha en fritidshemsplacering. Sjukskrivning räknas som arbete. Arbetsgivarintyg som styrker tillsynsbehovet kan komma att begäras in.

Schema lämnar du löpande vid förändringar via självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett. Om barnet ska vara ledigt en kortare period ska du inte ändra ditt vanliga schema, då räcker det att du meddelar fritidshemmet.  Scheman med 0 timmar kommer inte att godkännas i systemet.

Om du behöver barnomsorg mellan klockan 18.30-6.00 och/eller helger kan du ansöka om placering på BOA (Barnomsorg Obekväm Arbetstid).

Under sommaren är beläggningen på våra fritidshem betydligt lägre. Det gör att våra verksamheter kan samverka och vi stänger därför flera fritidshem under en sammanhängande 4-veckorsperiod. Vi erbjuder barnomsorg till de familjer som har behov av det under perioden, men placeringen kan då bli på et annat fritidshem än det ordinarie. 

I år infaller sammanslagningen under veckorna 28-31.

För att möta behov och efterfrågan tar vi in era önskemål inför sommaren och planerar sedan vilka enheter som behöver hålla öppet. Har du behov av barnomsorg under den perioden kommer du också få lämna ett arbetsgivar-/studieintyg som bekräftar ditt behov. Det gör att vi kan planera med rätt förutsättningar och ha rätt resurser på plats.

I början av juni meddelar vi vilka fritidshem som kommer ha öppet.

Du säger upp ditt barns placering som inloggad via vår självservice för barnomsorg eller på blankett. Det räcker inte att meddela fritidshemmet att ditt barn ska sluta. Uppsägningstiden är två månader.

Den dag vi får in din uppsägning räknas som uppsägningsdag. Från och med den dagen kommer avgiften att faktureras ytterligare två månader (gäller inte vid arbetslöshet). Sista närvarodag kan vara mitt i en pågående månad.

När du sagt upp ditt barns placering kan du tidigast få en ny placering efter fyra månader från barnets sista placeringsdag (gäller inte vid arbetslöshet).

Uppsägning vid arbetslöshet

Om du blir arbetslös och ditt barn har en fritidshemsplacering får barnet inte ha kvar sin plats. Du måste säga upp placeringen via vår självservice för barnomsorg eller på blankett. Det räcker inte att meddela fritids att ditt barn ska sluta.

Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid. Det är därför viktigt att du anger att anledningen till uppsägningen är arbetslöshet.

Om du bara behöver fritids till ditt barn ibland, till exempel under lov eller om du är arbetslös och ska vara med på aktivitet som arbetsförmedlingen ordnar, ska du använda dig av det som vi kallar för "fritids enstaka dagar".

Kontakta aktuellt fritidshem och berätta när du behöver lämna barnet hos dem. Fyll i blanketten "Anmälan om fritids enstaka dagar" och lämna den till personal på fritidshemmet som skickar den till barn- och utbildningskontoret för fakturering. 

Avgiften är 100 kronor per dag och barn, men den högsta avgiften per månad och familj följer ordinarie fritidshemstaxa.

För att byta till en ordinarie fritidshemsplacering krävs det att barnet varit placerat enstaka dagar vid mer än åtta tillfällen den senaste månaden.

Sjukskrivning räknas som arbete och du får registrera ett schema som stämmer överens med ditt behov av barnomsorg under den perioden.

Om du blir arbetslös och ditt barn har en fritidshemsplacering får barnet inte ha kvar sin plats. Du måste säga upp placeringen via självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritids att ditt barn ska sluta.

Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid. Det är därför viktigt att du anger att anledningen till uppsägningen är arbetslöshet.

Om du får tillfälligt arbete eller behöver delta i aktivitet som arbetsförmedlingen kräver, kan ditt barn få vara på fritids "enstaka dagar".

Skara kommun jämställer arbetsbefrielse med arbetslöshet, vilket innebär att du inte får ha någon fritidshemsplacering när du är arbetsbefriad.

När du är föräldraledig får du inte ha en fritidshemsplacering för ditt barn.
Om du väntar ett syskon får du lämna barnet som vanligt till tre veckor efter beräknad nedkomst, men sedan ska placeringen avslutas.

Uppsägningstiden är två månader från den dag vi får in din uppsägning till kommunen. Placeringen ska sägas upp skriftligt via självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritids att ditt barn ska sluta.

Om du och barnets andra förälder separerat och barnet bor växelvis hos er, ska ni ha var sin placering utifrån var och ens behov av fritids.

Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften, utifrån respektive hushålls inkomst före skatt per månad. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa.

Ni anmäler behov av delad placering på avsedd blankett.

Om någon av er är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska den personens inkomst ändå anmälas som inkomst för beräkning av avgiften.

Denna sida uppdaterades