< >

Om en fritidshemsplacering

När du har en fritidshemsplacering till ditt barn ansvarar du för den. Den som står som räkningsmottagare på placeringen har det yttersta ansvaret.
Det innebär att lämna och kontrollera de uppgifter som vi behöver för att kunna hantera placeringen på bästa sätt, till exempel registrera kontaktuppgifter, schema, inkomst och säga upp placeringen när det är aktuellt.

Det finns ingen kö till att få en fritidshemsplats. Alla som arbetar eller studerar har rätt till fritids till sitt barn. För att fritidshemmet ska kunna planera sin verksamhet bör du anmäla barnet senast två veckor före önskad placering.

Du kan anmäla ditt barn till fritids via appen Edlevo eller på avsedd blankett.

Oavsett om ditt barn går på en kommunal grundskola eller på friskolan Metis så ska du göra anmälan om fritids som vi beskrivit.

När vi fått in din anmälan placerar vi barnet på det fritidshem där det har sin skolplacering, och du får en bekräftelse på placeringen.

Ansökan fritidshem Länk till annan webbplats.

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets inkomst per månad, före skatt (bruttoinkomst). Om det finns två inkomster i hushållet ska båda anmälas till kommunen, även om du eller din partner inte är biologisk förälder till barnet.

Inkomstuppgift ska lämnas:

  • innan barnet börjar i barnomsorgen
  • när familjens inkomst ändras
  • när familjeförhållanden ändras
  • när barn- och utbildningskontoret begär det

Inkomsten anmäler du via självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett.

Om du inte lämnar någon inkomstuppgift kommer avgiften att beräknas på maxinkomst, som under 2023 är 54 830 kronor per hushåll och månad.

Det är viktigt att vi alltid har uppdaterade kontaktuppgifter till er vårdnadshavare för att snabbt kunna komma i kontakt med er.

Uppdatera kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.

Fritidshemmen är öppna före och efter ordinare skoltid. De öppnar tidigast klockan 6.00 och stänger senast 18.30. Inom den tidsramen ska du schemalägga barnets vistelsetid, lägg in start och sluttid för . I den ingår din arbets- och/eller studietid tillsammans med restiden till och från arbete/skola. Om du är arbetssökande eller föräldraledig för ett syskon får ditt barn inte ha en fritidshemsplacering. Sjukskrivning räknas som arbete. Arbetsgivarintyg som styrker tillsynsbehovet kan komma att begäras in.

Schema lämnar du löpande vid förändringar via Edlevos app eller på avsedd blankett. Du anger endast de tider som ditt barn är på fritids och under inte skoltiden. 

Registrera schema (Edlevo webbversion) Länk till annan webbplats.

Om du behöver barnomsorg mellan klockan 18.30-6.00 och/eller helger kan du ansöka om placering på BOA (Barnomsorg Obekväm Arbetstid).

Under sommaren är beläggningen på våra fritidshem betydligt lägre. Det gör att våra verksamheter kan samverka och vi stänger därför flera fritidshem under en sammanhängande 4-veckorsperiod. Vi erbjuder barnomsorg till de familjer som har behov av det under perioden, men placeringen kan då bli på ett annat fritidshem än det ordinarie. 

För att möta behov och efterfrågan tar vi in era önskemål inför sommaren och planerar sedan vilka enheter som behöver hålla öppet. Har du behov av barnomsorg under den perioden kommer du också få lämna ett arbetsgivar-/studieintyg som bekräftar ditt behov. Det gör att vi kan planera med rätt förutsättningar och ha rätt resurser på plats.

I början av juni meddelar vi vilka fritidshem som kommer ha öppet.

Uppsägningstiden vid en definitiv uppsägning är två månader från den dag uppsägningen kommer in till oss. Från och med den dagen kommer barnomsorgsavgiften att faktureras ytterligare två månader. Sista närvarodag kan vara mitt i en pågående månad.

Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid. Placeringen avslutas den dag barnet har sin sista närvarodag.

En vårdnadshavare

Om du är enda vårdnadshavare till barnet säger du upp placeringen skriftligt, via Edlevos app alt webbversion eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritidshemmet att ditt barn ska sluta.

Två vårdnadshavare som bor tillsammans

Vårdnadshavare som bor tillsammans säger upp placeringen skriftligt, via Självserviceportalen eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritidshemmet att ditt barn ska sluta.

Två vårdnadshavare som inte bor tillsammans

Vårdnadshavare som inte bor tillsammans delar placering, så länge båda har behov av barnomsorg. För att avsluta en delad placering måste den som inte längre har behov av barnomsorg kontakta oss.

Om ni båda vill avsluta placeringen med samma slutdatum säger ni upp placeringen skriftligt, via Självserviceportalen eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritidshemmet att ditt barn ska sluta.

Ny placering efter uppsägning

När en placering är avslutad kan barnet tidigast få en ny placering fyra månader efter barnets sista placeringsdag (gäller inte vid uppsägning på grund av arbetslöshet).

Uppsägning av placering (Edlevo webbversion) Länk till annan webbplats.

Om du bara behöver fritids till ditt barn ibland, till exempel under lov eller om du är arbetslös och ska vara med på aktivitet som arbetsförmedlingen ordnar, ska du använda dig av det som vi kallar för "fritids enstaka dagar".

Kontakta aktuellt fritidshem och berätta när du behöver lämna barnet hos dem. Fyll i blanketten "Anmälan om fritids enstaka dagar" och lämna den till personal på fritidshemmet som skickar den till barn- och utbildningskontoret för fakturering. 

Avgiften är 100 kronor per dag och barn, men den högsta avgiften per månad och familj följer ordinarie fritidshemstaxa.

För att byta till en ordinarie fritidshemsplacering krävs det att barnet varit placerat enstaka dagar vid mer än åtta tillfällen den senaste månaden.

Sjukskrivning räknas som arbete och du får registrera ett schema som stämmer överens med ditt behov av barnomsorg under den perioden.

Om du blir arbetslös och ditt barn har en fritidshemsplacering får barnet inte ha kvar sin plats. Du måste säga upp placeringen via självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritids att ditt barn ska sluta.

Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid. Det är därför viktigt att du anger att anledningen till uppsägningen är arbetslöshet.

Om du får tillfälligt arbete eller behöver delta i aktivitet som arbetsförmedlingen kräver, kan ditt barn få vara på fritids "enstaka dagar".

Skara kommun jämställer arbetsbefrielse med arbetslöshet, vilket innebär att du inte får ha någon fritidshemsplacering när du är arbetsbefriad.

När du är föräldraledig får du inte ha en fritidshemsplacering för ditt barn.
Om du väntar ett syskon får du lämna barnet som vanligt till tre veckor efter beräknad nedkomst, men sedan ska placeringen avslutas.

Uppsägningstiden är två månader från den dag vi får in din uppsägning till kommunen. Placeringen ska sägas upp skriftligt via självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett. Det räcker inte att meddela fritids att ditt barn ska sluta.

Om du och barnets andra förälder separerat och barnet bor växelvis hos er, ska ni ha var sin placering utifrån var och ens behov av fritids.

Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften, utifrån respektive hushålls inkomst före skatt per månad. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa.

Ni anmäler behov av delad placering på avsedd blankett.

Om någon av er är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska den personens inkomst ändå anmälas som inkomst för beräkning av avgiften.

Denna sida uppdaterades