< >

Elevhälsoteam

I Skara arbetar elevhälsans personal i team. När de olika yrkeskategorierna möts tillsammans med rektor, så blir kraften och kunskapen större att ge rätt stöd till våra elever. I elevhälsan ingår specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och psykolog. Elevhälsan arbetar tillsammans med rektor och lärare genom att:

  • underlätta för eleverna att klara studierna
  • bidra till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling
  • bidra till att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • hjälpa till med arbete som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling

Därför arbetar elevhälsan framför allt hälsofrämjande och förebyggande. Det innebär att elevhälsans arbete riktar sig till alla elever, för att alla elever ska utvecklas och nå så långt som möjligt i förhållande till de kunskapskrav och mål som läroplanen pekar på. Det innebär också att elevhälsan arbetar i samråd för att elever som är i behov av särskilt stöd får rätt stöd.

Skolsköterskorna genomför hälsobesök med elever för att följa elevernas hälsa och välmående. Vid hälsobesöken kan skolsköterskan se om elever behöver stöd i eller utanför skolan. Varje elev erbjuds minst tre hälsobesök under tiden i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.  Då gör skolsköterskan allmänna hälsokontroller. I gymnasieskola och gymnasiesärskola erbjuds varje elev minst ett hälsobesök. Skolsköterskorna vaccinerar eleverna enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. En elev kan få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser, som att plåstras om eller att få en bedömning av skada under utbildningsmoment, men inte med vård och medicinering. Då handlar det om sjukvård och då är det kontakt med primärvården som förälder eller elev får ta på egen hand.

Kontakt med elevhälsans personal

Du som har barn i vår verksamhet kommer i kontakt med elevhälsans personal via ditt barns skola.

Om du inte har barn i vår verksamhet och vill komma i kontakt med någon av elevhälsans personal, vänder du dig till Barn- och utbildningskontoret.

Denna sida uppdaterades