< >

Grundskola

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning.
Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet.
Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

Skolverket Länk till annan webbplats.

Förskoleklass

Förskoleklass är skolformen för sexåringar och är obligatorisk sedan 2018.
Alla F-6 skolor i Skara erbjuder förskoleklass.

I mitten av januari får alla vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i Skara och ska börja förskoleklass i augusti inbjudan till skolval. I slutet av februari kommer besked om skolplacering.

Förskoleklass

Årskurs 1–6

Det finns 6 stycken kommunala F-6 skolor i Skara kommun. 3 av dem finns i tätorten och de andra 3 i ytterområdena Ardala, Axvall och Varnhem. I Skara finns en Anpassad grundskola och finns på Mariebergskolan.

Våra grundskolor F-6

Årskurs 7–9

I Skara finns det en kommunal högstadieskola och den heter Viktoriaskolan. Här finns även Anpassad grundskola.

Under vecka 12 får alla vårdnadshavare med barn som ska börja årskurs 7 och är folkbokförda i Skara erbjudande om plats på Viktoriaskolan. Sista dag att svara på erbjudandet är den 31 mars 2023.

Vår grundskola 7-9

Fristående grundskola

I Skara finns en fristående grundskola F-9 som heter Metis. De har ett eget kösystem och administrerar själva sina ansökningar. Har ni frågor om deras verksamhet kontaktar ni dem.

Friskolan Metis Länk till annan webbplats..  

Utlandsstudier

När det gäller grundskolan så upphör skolplikten för barn som varaktigt vistas utomlands. Skollagen innehåller dock inte någon definition av vad som avses med att "varaktigt" vistas utomlands. När skolplikten upphör så upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera utbildningen. Det finns därför inte någon skyldighet för en hemkommun att bekosta skolgång i svenska skolor utomlands som inte är en del av det offentliga skolväsendet.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en kommun inte någon skyldighet att skicka med skolpengen vid studier utomlands. Detta gäller så väl för grundskola som gymnasiet. SKL anser att det är tveksamt om det ens är förenligt med kommunallagen att skicka med skolpengen då kommunens betalningsskyldighet upphör utanför Sverige.

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 19 september 2014 § 70 beslut om att Skara kommun inte skickar med skolpengen för studier utomlands på grundskole- och gymnasienivå.

Specialskola för elever med vissa funktionsnedsättningar

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Information om specialskolor Länk till annan webbplats. 

Denna sida uppdaterades