< >

Förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform, där förskolans och grundskolans kulturer möts. Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för pedagogiken i förskoleklassen.

Alla vårdnadshavare som har barn som är folkbokfört i Skara kommun får i januari det år som barnet fyller sex en inbjudan att önska skola för barnet.

Inför läsåret 2022/2023

Det finns cirka 220 barn som är folkbokförda i Skara och ska börja förskoleklass i augusti 2022. Av dem bor många i Mariebergsskolans och Källeskolans upptagningsområde. Det gör att det kan vara svårt att erbjuda plats till alla som önskar de skolorna, och då kommer närhetsprincipen att användas i vårt placeringsarbete. Det innebär att de barn som har sin folkbokföringsadress närmast aktuell skola blir erbjudna plats i första hand. Skara kommun tillämpar inte syskonförtur i samband med skolplacering.

Våra grundskolor

Ett viktigt mål är att förskoleklass, grundskola och fritidshem ska knytas närmare varandra. Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassens uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande, utifrån deras olika förutsättningar och behov. Lärarnas utmaning är att möta elevernas förväntningar när de kommer till förskoleklassen, och förbereda dem för fortsatt utbildning med bibehållen lust att lära. I förskoleklassen har vi därför pedagoger som känner till innehållet i både förskolans och grundskolans läroplaner.

Vad styr förskoleklassen?

Skollagens allmänna bestämmelser om skolan gäller för förskoleklassen. I läroplanen för den obligatoriska skolan (Lgr11) ingår också förskoleklassen.
Förskoleklassen är en del av skolan, och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Däremot finns det inga uppnåendemål för förskoleklassen.
Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem och mer information om förskoleklass finns att läsa på Skolverkets webbplats under fliken ”Undervisning”.
www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen

Skolverket Länk till annan webbplats.

Den 10 januari skickar vi ut inbjudan till skolvalet. Alla vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i Skara och ska börja i förskoleklass får inbjudan.

I inbjudan står det att våra grundskolor har öppet hus under vecka 3. På grund av rådande pandemi och ökad smittspridning har vi varit tvungna att ställa in det. Vill du ha information om någon skola är du välkommen att kontakta rektor på respektive skola.

Våra grundskolor

För att göra ditt skolval ska du logga in med BankID i vår självserviceportal "Mina sidor för barnomsorg och skolval". Om du inte har möjlighet att logga in med BankID kontaktar du oss.

När ett barn har två vårdnadshavare måste båda godkänna skolvalet. Den som inte registrerar ett val måste alltså ändå logga in och acceptera den andres val för att det ska bli giltigt.

I samband med att du godkänner skolvalet godkänner du också att barnet får sin fritidshemsplacering på den valda skolan, om det skulle bli aktuellt.

Om ditt barn ska börja på friskolan Metis meddelar du oss det. Ska barnet börja i en kommunal/privat skola i någon annan kommun, meddelar du oss det tillsammans med ett intyg från den placerande skolan. Vi har ansvar att kontrollera skolplikten för alla barn som är folkbokförda i Skara, och behöver därför dokumentation som styrker barnets skolplacering.

grundskola@edu.skara.se

När skolvalet har stängt börjar vårt arbete med att skolplacera eleverna, vilket i första hand sker efter önskemål och plats. Om vi inte kan uppfylla ditt önskemål om skola, kommer barnet få en placering på någon av våra andra skolor.

Det är rektor på varje skola som avgör hur många elever de kan ta emot. Om en skola får fler sökande än den har platser, är det de barn som har sin folkbokföringsadress närmast aktuell skola som blir erbjudna plats. Det kallas för närhetsprincipen. Skara kommun tillämpar inte syskonförtur vid skolplacering.

I slutet av februari skickar vi ut beslutet om ditt barns skolplacering.

Du har rätt att överklaga beslutet om skolplacering. Du vänder dig till Skolväsendets överklagandenämnd för att få ditt ärende prövat.

Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats.

Elever i förskoleklass, som har minst 3 kilometer skolväg och är placerade i den så kallade "anvisade skolan" utifrån upptagningsområde, är berättigade till skolskjuts. Skolskjuts finns till Ardalaskolan, Gällkvistskolan, Valleskolan och Varnhemsskolan.

Om du väljer en annan skola än "den anvisade" har inte kommunen någon skyldighet att erbjuda eleven skolskjuts. Är du osäker på vilken grundskola som hör till ditt barns upptagningsområde kontaktar du vår trafikplanerare.

Regler och övrig information om skolskjuts

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Det är viktigt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, och här kommer elevhälsa in. Inom elevhälsa i Skara finns specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykolog och skolläkare.

Elevhälsa har, tillsammans med rektorer och pedagoger, uppdrag att skapa miljöer som hjälper eleverna i deras lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsa arbetar också med det som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling.

Eftersom elevhälsa har som uppdrag att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, har elevhälsans personal ett särskilt ansvar att utveckla varje elevs lärande och utveckling. Rektorer, pedagoger och elevhälsa har ett nära samarbete i detta.

Varje elev kommer, under tiden i grundskolan, att erbjudas flera hälsobesök och vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet.

Elevhälsa

Från och med första måndagen i augusti räknas ditt barn som skolbarn och från den dagen är det en fritidshemsplacering ditt barn ska ha, om du behöver barnomsorg.

Uppsägning av förskoleplacering

Om barnet har en förskoleplacering ska du säga upp den. Uppsägningstiden är två månader och du säger upp placeringen via "Självserviceportalen" eller på avsedd blankett. Den dag uppsägningen kommer in till barn- och utbildningskontoret räknas som uppsägningsdag. Det räcker inte att meddela förskolan att ditt barn ska sluta.

Om du och barnets andra vårdnadshavare har var sin förskoleplacering måste var och en av er säga upp respektive placering.

Ansökan om fritidshemsplacering

Ansökan om en fritidshemsplacering gör du också via "Självserviceportalen" eller på avsedd blankett. Barnet kommer att få sin placering på den skola där det får sin skolplacering. Vänta med att ansöka om fritids tills du fått beslut om skolplacering, och du vet från och med vilken dag du behöver barnomsorg.

Två vårdnadshavare som inte bor tillsammans ska var och en ansöka om en fritidshemsplacering utifrån sitt behov.

Enstaka dagar

Om du i vanliga fall inte har behov av barnomsorg, men skulle behöva det tillfälligt under lovdagar eller andra enstaka dagar, kan du använda dig av ”fritids enstaka dagar”. Då kontaktar du aktuellt fritidshem och meddelar att du behöver en tillfällig placering. Fyll i blanketten ”Anmälan om fritids enstaka dagar” och lämna den till fritidshemmet på ditt barns skola. Avgiften är 100 kronor per tillfälle och barn. Maxavgiften per månad och familj är samma som för ordinarie fritidshemstaxa.

Självserviceportalen Länk till annan webbplats.

Fritidshem

barnomsorg@edu.skara.se

Om du framöver kommer att behöva byta grundskola inom kommunen, ska du logga in och ansöka om det på "Mina sidor" för barnomsorg och skolval.

Under menyvalet "Min sida - Mina placeringar" finns ditt barns alla placeringar i vår verksamhet. Bredvid aktuell skolplacering finns alternativet "Byte av skola", som du ska välja för att registrera ansökan om skolbyte.

Respektive rektor beslutar om det finns möjlighet att erbjuda plats på önskad skola.

Jag har fått inbjudan till skolval. Hur ska jag göra valet?
Du loggar in med BankID på kommunens självservice för barnomsorg och skola. Under "Mina ärenden" finns en länk till skolvalet.
Självserviceportalen Länk till annan webbplats.

Jag har inte BankID. Hur gör jag skolvalet?
Kontakta oss så får du en blankett som du kan använda.
grundskola@edu.skara.se

Jag har gjort skolvalet för barnet. Är barnet garanterad plats på vald skola nu?
Nej, skolvalet är en önskan om skolplacering. Eftersom en skola kan få fler önskningar än den har möjlighet att erbjuda plats kan barnet få sin skolplacering på en annan skola än den önskade.

Om en skola får fler sökande än den har platser, är det barn som har sin folkbokföringsadress närmast aktuell skola som blir erbjudna plats i första hand. Det kallas för närhetsprincipen.

Jag och barnets andra vårdnadshavare bor ihop och är överens om skolvalet. Varför måste båda vårdnadshavarna svara?
Kommunen behöver båda vårdnadshavarnas underskrift för att säkerställa att ni är överens om skolvalet.

Den som loggar in först väljer skola och den andre behöver sedan bara välja  att acceptera valt alternativ.

Jag och barnets andra vårdnadshavare är inte överens om skolvalet. Hur ska vi göra?
Gemensam vårdnad för ett barn innebär att ni behöver komma överens om beslut som rör barnet.

I de fall det inte går att lösa kommer kommunen att skolplacera barnet. Vi utgår då från barnets folkbokföringsadress och kommer placera barnet utifrån närhetsprincipen. Finns det inte plats på den närmaste skolan kan barnet få sin skolplacering på en annan skola i kommunen. 

Barnet har ett äldre syskon på en skola. Är det yngre barnet garanterad plats på samma skola?
Nej. Skara kommun tillämpar inte syskonförtur vid skolplacering. Vi utgår i första hand från vårdnadshavarnas önskemål men om en skola får fler sökande än den har platser är det barn som har sin folkbokföringsadress närmast aktuell skola som blir erbjudna plats i första hand.

Barnet ska börja på friskolan Metis i Skara. Ska vi ändå svara på skolvalet?
Om ni fått definitivt besked från Metis att barnet fått plats hos dem räcker det med att ni meddelar oss det genom att skicka ett mail till oss så tar vi bort er från det kommunala skolvalet. Metis kommer ge oss intyg på de barn de erbjuder plats.

Barnet ska börja på en friskola/kommunal skola i en annan kommun trots att barnet är folkbokfört i Skara. Ska vi ändå svara på skolvalet?
Om ni fått definitivt besked från den skolan meddelar ni oss det genom att skicka ett mail tillsammans med ett intyg från den placerande skolan.

Eftersom barnet är folkbokfört i Skara kommun ansvarar vi för att säkerställa skolplikten för barnet, och behöver därför ett intyg som styrker att barnet får den undervisning som det har rätt till.

Vi är osäkra på vilken skola vi ska välja. Kan vi få besöka skolorna?
På grund av rådande pandemi och ökad smittspridning kan vi tyvärr inte erbjuda er att besöka skolorna i år. Vill ni ha mer information är ni välkomna att kontakta rektor på respektive skola.
Våra grundskolor

Vi är inte nöjda med skolplaceringen. Vad ska vi göra?
Ni har rätt att överklaga placeringen till Skolväsendets överklagandenämnd.
Hur man överklagar Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdaterades