< > 

Med bostadsanpassning kan du fortsätta bo kvar hemma

Om du drabbas av någon skada eller sjukdom som gör att vardagslivet bir svårare att klara av är det lätt att bli både ledsen och frustrerad. Men det finns hjälp att få. Om förändringen är bestående kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Då kan du fortsätta bo kvar hemma och ändå leva ett självständigt liv.

Jag heter Monica Holm och är bostadsanpassare på kommunen. Det är mig våra kommuninvånare kontaktar när de vill ha information om bostadsanpassning eller ansöka om bidrag.

För mig personligen är det viktigt att de personer jag träffar känner att jag, trots min roll som myndighetsperson, är engagerad och lyhörd för deras situation och behov. Jag gör hembesök, oftast tillsammans med en arbetsterapeut. Detta vill vi göra i så tidigt skede som möjligt för att i lugn och ro föra dialog med den som vill söka bidrag. Vi vill också vara tydliga med vem som ansvarar för vad så att slutresultatet blir det som förväntas. Från början är många av de jag möter ofta både ledsna och frustrerade, men de känslorna har förhoppningsvis vänts till framtidstro och hopp efter vårt besök.

Det som ger störst tillfredställelse i mitt jobb är när jag ser vilken nytta anpassningen gör för den enskilde och familjen i deras vardag.

Anpassningar för alla åldrar

Vi gör anpassningar för personer i alla åldrar – från småbarn till årsrika. Det är alltid du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag som avgör, efter dina egna behov, vilka åtgärder som du ska söka bidrag för. Men det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder det kan lämnas bidrag till. För att få bidraget måste en legitimerad arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig. Bidrag ges först när den sökande redan har provat andra möjligheter. I första hand är det träning och hjälpmedel som används för att försöka lösa svårigheten. Bidrag ges inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning.

Vems ansvar?

Det är du som har beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningen. Beställning och utförande av bostadsanpassning är alltid en juridisk affärsuppgörelse mellan den som söker bidrag och entreprenören som ska utföra jobbet. Det står i konsumenttjänstlagen. Det gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan fullmakt att företräda dig. Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för en åtgärd, inte en specifik produkt. Det är du som har beviljats bidrag som äger och ansvarar för specialhissen, spisvakten eller vad det kan vara. Upplysningar, ansökningsblankett och kontaktuppgifter hittar du på kommunens hemsida

Men du ska veta att du alltid är välkommen att slå mig en signal!

Monica Holm
Bostadsanpassare

Bostadsanpassare Monica Holm

Korta fakta och lite kuriosa

  • Nuvarande lagen om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 januari 1993
  • Första bidraget för personer med funktionsnedsättning i Sverige infördes på försök 1959 och var ett statligt bidrag till specialinredda lägenheter för rörelsehindrade personer.
  • Med rörelsehindrade avsågs personer som använde käpp eller rullstol.
  • Under 2007 beslutade Socialstyrelsens terminologiråd att begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder inte längre ska vara synonymer
  • Bidrag till anpassning av bostad regleras av Lag (SFS 1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm
  • Regeringen har den 12 oktober lämnat över remiss till Lagrådet gällande förslag till ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Så här fungerar det

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades