< >


En visionsbild över hur området framför stationshuset kommer bli efter kommande omgestaltning.

Värdet av att planera vårt samhälle

Vad är en detaljplan?

Det byggs och växer i landet så det knakar och så även i Skara. I takt med ett ökat behov av bostäder, arbetsplatser och gemensamma offentliga platser med mera byggs staden ut. Nya platser skapas och andra befintliga platser förändras. Att bygga ett samhälle som är attraktivt, hållbart och uppfyller behoven för dess invånare är till synes inte en lätt uppgift. Det finns alltid många som vill driva sin fråga framåt och hur utvecklingen ska ske. Att ta fram en detaljplan är en demokratisk process. Lagstiftningar, statliga myndigheter, allmänheten och enskilda sakägare med flera är en del i detaljplaneprocessen och hur staden växer fram. Ofta ställs flera intressen emot varandra och så är det i en demokrati, ibland tar det ena benet ett steg och ibland det andra benet ett steg. På detta sätt rör sig samhällskroppen framåt.


Ett flygfoto på bostadsområdet Sörskogen som är under uppbyggnad. I dagsläget planeras det för en fortsättning av området i den övre delen av fotot.

Kommunen har rätten att planlägga användningen av mark och vatten inom sina gränser men vi är inte fria att göra hur som helst. Flera lagstiftningar och förutsättningar reglerar både hur planeringen av mark och vatten får ske och vilken användning som är lämplig. Plan- och bygglagen är i huvudsak den lagstiftning som kommunen måste följa när en detaljplan tas fram för en fastighet.

De flesta privatpersoner kommer i kontakt med en detaljplan när de behöver söka bygglov för att till exempel bygga nytt hus eller göra förändringar inom sin befintliga fastighet. Detaljplanen är en kartritning över det område som den sökandes fastighet ligger på. På ritningen finns markerade bestämmelser som berättar på vilka sätt marken inom området är tillåtet att använda. Bestämmelserna kan till exempel innehålla hur stort eller högt ett hus får byggas, eller vilken typ av bebyggelse som får förekomma som bostäder, handel, verksamheter med mera.

Exempel på hur en detaljplan kan se ut. De färgade fälten visar på olika användningar som bostad eller handel och skillnad mellan privat och allmän mark.

Vad är fördelarna med detaljplaner?

Det finns ett krav på att alla sammanhållen bebyggelse måste detaljplaneras. Men förutom kravet så finns det stora fördelar med att planera för ett område. Det tydliggör förutsättningarna inom fastigheten. Du vet vad du och din granne får och inte får göra på sin fastighet. Oväntade användningar kan inte dyka upp i området. Störande verksamheter hamnar till exempel inte mitt i ett bostadsområde.

Varför tar det sådan tid?

En fråga och frustration som ofta uppstår i samband med framtagandet av en detaljplan är varför det tar sådan tid. En detaljplan är en förutsättning för att till exempel bygga fler bostäder. Efterfrågan är stor på bostäder, kommunens lediga tomter tar slut på rekordtid. Varför bygger vi inte bara fler bostäder?

Svaret är att den demokratiska processen tar tid. För att ens kunna ta fram ett förslag på en detaljplan behöver platsen utredas för att se om det ens är lämpligt med den tänkta exploateringen. Markförhållande, bullerstörningar, fornminnen, naturvärden, vägar med mycket mera måste utredas innan ett förslag på en detaljplan kan tas fram.

Kommunen måste följa den process som finns beskriven i plan- och bygglagen. Där ingår bland annat ett krav på att förslag på nya planer ska ställas ut för samråd med allmänheten med flera och politiken ska besluta om planen ska godtas. Alla dessa delar i processen tar sin tid och gör arbetet med en detaljplan mycket svårt att förutse och tidsplanen svår att spika.

Bilden ovan visar detaljplaneprocessen under ett så kallat standardförfarande. Framförallt under samråd och granskningsfasen tas synpunkter in från allmänheten och andra parter. Det finns också en rätt att överklaga en detaljplan som kommunen vill anta.

Vad planeras i Skara?

Det pågår flera planeringsarbeten i Skara för tillfället. Det mest omfattade är kanske det som händer kring stationsområdet. Här har kommunen som ambition att förtäta staden och detaljplanera för fler bostäder och förbättra de rörelser som mellan centrum och staden söder om Vallgatan. Stationsområdet har länge upplevts som ett eftersatt område och i de behov som finns på platsen finns även möjligheter. En upprustning kring dammen framför stationshuset planeras och ett förslag på detaljplan för ny bebyggelse söder om stationshuset kommer strax ut på samråd för allmänheten för att tycka till.

Utöver Stationsområdet planeras det för fler tomter i Sörskogen, bebyggelse i Simmesgården i Varhnem och nya verksamhetsområden med mera.

Jacob Kindstedt
Planarkitekt

 

Bor du i en tätort?

Läs om detaljplanen i ditt eget område

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades