< >


Här är skisserna på nya utformningen av Hötorget

Under hösten och våren har arbetet pågått med att ta fram de nya planerna för Hötorget. Torget är en central del av Skara och mycket viktigt målpunkt för flera olika aktiviteter. Handel, möten, boende och evenemang sker på en relativt liten och intim yta intill huskropparna.

Syftet med att fräscha upp torget är att dels möta det medborgarlöfte som finns om att öka den upplevda tryggheten i Skara. Men det handlar också om att öka dragningskraften till platsen. Målet är att skapa en plats som lättare kan tillgodo se besökare och boendes behov, en plats människor vill gå till och stanna på. En plats som ger en stolthet över staden.

För att undersöka vilka behov och önskemål som finns bland stadens invånare startades en informationskampanj om projektet. En enkät skapades där den som ville kunde lämna önskemål om torgets framtid. 110 personer svarade på den enkäten. Önskemål om fler marknader och evenemang blandades med önskemål om sittplatser och bättre belysning.

Den skissen som tagits fram nu är baserad på de önskemål som inkommit och vad budgeten kunnat tillåta.

De träd som står längs med fasaden i torgets östra del kommer tas bort för att öka orienterbarhet och kontakten mellan skyltfönster och torget. Två nya sittgrupper placeras på torget, en i norr och en i söder. Dessa sittgrupper består av betongelement i spännande former. Här tillkommer även nya belysningsstolpar med möjlighet att byta färgljus. Från neutralt vitt ljus till färgat tema ljus kan formerna belysas olika under temaveckor eller högtider för att ändra torgets karaktär.

Flera nya traditionella parkbänkar kommer även tillföras på torget. Markbeläggningen kommer bytas ut i mitten av torget och skapa ett helt annat intryck. Nya elledningar kommer dras med flera uttag för att bättre underlätta för framtida torghandel och olika evenemang.

Den nya utformningen av Hötorget kommer medföra en helt annan flexibilitet för olika användningar av torget. Torget kommer ha en bättre kontakt med omgivande byggnader och bli bättre belyst, fler sittplatser, bättre orienterbarhet, upplevas tryggare och framförallt bli en plats att vara stolt över.

Byggstart för projektet är den 10 september och budgeten för projektet är 1,5 miljoner.

Jacob Kindstedt
Landskapsarkitekt

Skisser

Hötorget Översikt

Träden längs med fasaden fasaden öster om torget tas ner i syfte till att öppna upp torget och förbättra sikten över torget samt skyltfönster. Nya bänkar kommer placeras längs med den östra sidan. Ny marksten läggs över centrala torgytan. I norra och södra ändan av torget kommer nya sittgrupper med kubiska och cylinderformade betongelement. Dessa kommer belysas av två nya master med strålkastare med möjlighet att ändra och ställa in färgat ljus.

Marknad

Exempel på hur marknadsstånd kan uppföras på den med öppna ytan. Marknaden försäjs av ny elkablage som grävs ner i och med plattsättningen. Bra strömförsörjning har saknats på dagens torg och kablar dragits på oönskade sätt.

Scen

Sittgruppen i södra delen av torget kan flyttas undan för att göra plats åt exempelvis en scen.

Nybelysning

Exempel på hur de nya belysningsmasterna kan se ut och vilken effekt de färgade ljuset bidrar med. Ljuset kan styras som normalt vitt ljus eller vilken färg som helst på RGB-skalan. Effekten att ändra karaktären på torget vid till exempel jultider eller kampanjveckor blir påtaglig.


 

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades