< >


Bra dialog kring parkeringsstrategi

Under hösten hade handlare och fastighetsägare möjlighet att fylla i en webbenkät om hur man ser på parkeringsfrågorna. Enkätsvaren presenterades sedan på en workshop för näringsidkare i december. Dialogen är en del av arbetet med kommunens parkeringsstrategi.

Parkeringsplatser är en viktig del av infrastrukturkedjan. Behoven för handel, boende, pendlare och funktionshindrade står i fokus när Skara kommun nu tar fram en parkeringsstrategi. 

En sammanräkning visar att det finns en överkapacitet på ca 100 platser i Skara, men att platserna inte alltid fyller behoven för de som vill parkera. Inför en workshop i december fick handlare och fastighetsägare svara på frågor om hur de upplever parkeringssituationen i Skara centrum.

Många olika behov

Enkätsvaren visar att det, precis som i så många andra samhällsbyggnadsfrågor, finns många olika intressen som behöver samsas för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Ett exempel på målkonflikter är hur kort eller lång parkeringstiden ska vara i centrum. Vissa näringsidkare behöver ett jämt flöde av besökare, medan andra har behov av platser för kunder som behöver stå flera timmar.

Träff med näringsidkare

Workshopen gick in på frågor om hur handel, boende och pendling påverkar parkeringssituationen som det ser ut idag och många olika röster hördes. Tillgänglighet för personer med funktionshinder var också en fråga som diskuterades.

Tydlig skyltning, mer information och konsekvens i tidssättningen fördes fram som förslag. Även metoder för att säkra efterlevnaden av parkeringsregler diskuterades, bland annat införande av p-skivor.

Diskussionerna kretsade också kring cykelsituationen i Skara och hur den kan förbättras. Fler cykelställ där man kan låsa fast cykeln och säkrare cykelbanor kom upp som förslag.

Tekniksprång i sikte

Utvecklingen inom bilbranschen visar att vi går mot ett tydligt tekniksprång där självkörande bilar kan bli norm och inte utopi. Även om detta upplevs som främmande för verksamheterna här och nu kommer det självklart att påverka hur parkeringsbehovet ser ut i det lite längre perspektivet och hur en parkeringsstrategi ska utformas.

Vad händer nu?

Arbetet med parkeringsstrategin fortsätter under vintern, närmast med en enkät som riktar sig till allmänheten. Svarstiden är  11/1-1/2 2019.

Svara på allmänhetens enkät om parkeringar Länk till annan webbplats.

 

Helena Långström Schön
Kommunikatör

Emelie Tiveljung och Malin Tell höll i presentationen.

 

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades