< >

Ordlista

Kontakta alltid byggenheten om du är osäker på vad som gäller.

Kontakta oss om du är det minsta osäker på om din tänkta åtgärd kan kräva någon anmälan eller lov.

Boka telefontid med handläggare Länk till annan webbplats.I ordlistan kan du hitta förklaringar på vanliga ord som används i bygglovsprocessen.

A-Ö

Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara max 30 m².

Fakta om attefall Länk till annan webbplats. (Boverket)

Attefallshus kräver oftast inte bygglov men däremot en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.
Om attefallshuset ska användas som komplementbostadshus krävs alltid anmälan.
Om attefallshuset ska användas som komplementbyggnad krävs ingen anmälan utanför sammanhållen bebyggelse.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för bland annat bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor och utstakning enligt fastställd taxa.
Avgifterna ska täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.
Hur stor avgiften blir för just det aktuella projektet går inte att i förhand ge besked om. Det beror på åtgärd, läge, storlek och vilken typ av handläggning åtgärden kräver.

Plan- och bygglovstaxa Pdf, 361.1 kB.

Byggherren är den person eller det företag som avser att bygga och som ansöker om lov eller anmäler en åtgärd som inte är bygglovspliktig.

Det är byggherren som har ansvaret för att byggnaden uppfyller såväl de tekniska egenskapskraven, som övriga krav, på exempelvis hälsa, säkerhet och energihushållning.

För att säkerställa att kraven uppfylls måste byggherren i många fall utse en kontrollansvarig.

Om du ska bygga en ny byggnad eller bygga till eller ändra en befintlig byggnad behöver du i de flesta fall ansöka om lov för åtgärden.

Att du fått bygglov betyder inte att du får påbörja någon byggnation.

Du kan även behöva bygglov för att få sätta upp ett plank eller en skylt.

För vissa åtgärder behöver du inte bygglov men är skyldig att göra en anmälan, se Ej bygglovspliktig åtgärd.

En detaljplan (Skara kommuns detaljplaner) reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett begränsat område.

Detaljplanen styr vilka byggåtgärder som får och inte får göras inom området. 

Se kontrollplan.

Vissa enklare byggåtgärder är bygglovsbefriade vilket innebär att du inte behöver ansöka om bygglov.

Däremot måste du lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Några exempel på ej bygglovspliktiga åtgärder är attefallshus, friggebod, tillbyggnad 15 m², uteplats och skärmtak.

Läs mer om åtgärder som är bygglovsbefriade på Boverkets webbsida. Länk till annan webbplats.

Ansökning och anmälan görs digitalt med e-legitimation i vår e-tjänst  i Skara kommuns självserviceportal. Länk till annan webbplats.

Under rubriken Bygga, bo och miljö hittar du alla våra e-tjänster.

Fast egendom utgörs av mark och vatten och så kallade fastighetstillbehör.
Exempel på fastighetstillbehör är byggnader, ledningar, stängsel och annan anläggning som anbringats i eller ovan mark för stadigvarande bruk samt träd och andra växter.

Ett avgränsat markområde som utgör fast egendom.

Åtgärd genom vilken man kan ändra eller bilda nya fastigheter samt bilda, ändra eller upphäva servitut.

Friggebodar är bygglovsbefriade åtgärder, men kräver anmälan, om de faller inom följande definition:
En friggebod är en eller två byggnader på en en- eller tvåbostadsfastighet som till sammanlagda ytan inte är större än 15 kvm. Friggeboden får inte vara högre på sin högsta punkt än tre meter och läggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan du lämnar in ansökan om bygglov. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.
Förhandsbeskedet är fristående från bygglovsansökan, beslutet kan överklagas av både sökanden och andra berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för beslut om förhandsbesked.

Om en ny byggnad ska uppföras ska husets läge på fastigheten stakas ut. Husutstakning är viktigt för att husen skall hamna på rätt plats.

För de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet. Kontrollplanen ska bland annat innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras och vem som ska utföra dem.

Vid vissa åtgärder krävs att en kontrollansvarig medverkar till att arbetet uppfyller kraven i bygglagstiftningen. En kontrollansvarig hjälper bland annat byggherren med att ta fram en kontrollplan och att se till att den följs.
Den kontrollansvarige måste vara certifierad för att säkerställa att han eller hon har kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Kontrollansvarig måste också ha en självständig ställning. Det betyder att den kontrollansvarige t.ex. inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på det företag som utför åtgärden.

Marklov krävs när man skall schakta eller fylla upp en tomt så att den avsevärt ändrar höjdläget inom detaljplanelagt område. Marklov kan också krävas för trädfällning och skogsplantering om sådan bestämmelse finns i detaljplanen.

Karta som anger tomtgränser och de bestämmelser som gäller för tomten samt läge av ledningar, servitut mm.

Nybyggnadskartor tas fram av miljö- och byggnadsnämnden.

Med olovligt byggande, eller i allmänt språkbruk svartbygge, menas bygglov- och anmälningspliktiga åtgärder som utförs utan bygglov eller anmälan eller i strid mot beslut.

Miljö- och byggnadsnämnden kan då ta ut sanktionsavgifter eller besluta om föreläggande med eller utan verkställningsmedel.

Användningen av mark och vatten och bebyggelse regleras i detaljplaner och områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan. Regleringen i områdesbestämmelserna är dock inte uttömmande och ger inte någon direkt rätt att använda marken på angivet sätt.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick. Fastigheter som inte uppfyller dessa krav benämns ovårdade. Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta fastighetsägaren att vidta åtgärder och förena beslutet med vite.

Rivningslov krävs när man skall riva en byggnad eller en del av byggnad om byggnaden ligger inom detaljplanerat område eller om sådant krav finns i områdesbestämmelser.

Det kans också krävas en anmälan.

Rivning

 

Vid en rättidsprövning kontrolleras att överklagandet kommit in i tid. 

När ett ärende överklagas ska överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Om du inte blivit delgiven beslutet ska överklagande ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast fyra veckor efter publiceringen i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT Länk till annan webbplats.).

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet, t.ex. rätt att använda en väg eller en brunn. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person och gäller i regel tillsvidare.

Situationsplanen ska visa befintligt eller planerat läge för byggnader, tillbyggnader och andra anläggningar på tomten i förhållande till tomtens gränser. Situationsplanen är en del i underlaget vid ansökan om bygglov.

Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses slutförda.

Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet

Bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter.

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. För att få ett startbesked ska byggherren vid det tekniska samrådet kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Syftet med strandskyddet är dels att bevara allmänhetens tillgång till strandområden och dels att skydda strandmiljöernas växt- och djurliv. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten och inom det området får man inte bygga nya byggnader. Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet.

Läs mer om vad som gäller för strandskyddsdispens här.

Tekniskt samråd

Ett tekniskt samråd ska hållas om

  • Åtgärden kräver en kontrollansvarig
  • Ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
  • Byggherren har begärt ett tekniskt samråd

Under samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och struktureras, förslag till kontrollplan och övriga handlingar.

Om åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov. Åtgärden behöver då inte uppfylla alla förutsättningar som krävs för vanligt bygglov, men något eller några av kraven måste vara uppfyllda.
Tidsbegränsat bygglov ges för sammanlagt högst 15 år.

Beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen men ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden inom viss tid.

Hur du går till väga kan du läsa om här

Informationen får du även med ditt beslut.

Denna sida uppdaterades