< >

Överklaga beslut om bygglov

Vem fattar beslutet?

Beslut om lov kan fattas av miljö- och byggnadsnämnden eller av en tjänsteman genom delegation från nämnden. Om beslutet delegeras innebär det att en tjänsteman fått i uppdrag att fatta beslutet i nämndens ställe. Det är nämnden som bär det fulla ansvaret för besluten, både när nämnden själv beslutar och vid delegation.

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om vad beslut om bygglov, marklov och rivningslov ska innehålla. Vissa uppgifter måste finnas med men miljö- och byggnadsnämnden avgör själva vad varje enskilt beslut behöver innehålla utöver det.

Var ska beslutet överklagas?

Om du inte är nöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut har du rätt att överklaga det.

Överklagandet skickar du till miljö- och byggnadsnämnden som kontrollerar att det kommit in i rätt tid. Om ditt överklagande kommit in i rätt tid skickar nämnden det vidare till länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

När ska beslutet senast överklagas?

Ditt överklagande ska ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Om du inte blivit delgiven beslutet ska överklagande ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast fyra veckor efter publiceringen i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT Länk till annan webbplats.). Kontakta någon av våra bygglovshandläggare om du vill ha reda på vilket datum meddelandet publicerades i PoIT.

Hur ska överklagandet utformas?

  • Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och ärendenummer.
  • Redogör för vad beslutet gäller och varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du begär. Skicka också med de handlingar som du anser har betydelse.
  • Underteckna skrivelsen. Var noga med att uppge namn, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ett ombud kan ombudet underteckna skrivelsen om du skickar med en fullmakt.
  • Skicka ditt överklagande till: Skara kommun Miljö- och byggnadsnämnden 532 88 SKARA eller maila till bygg@skara.se

Denna sida uppdaterades