< >

Rivning

Inom kommunens tätorter (detaljplanelagt område) behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

Utanför tätorterna krävs det istället oftast en anmälan om rivning. Innan du får påbörja en rivning måste du fått ett startbesked.

Kontakt våra bygglovshandläggare om du är det minsta osäker på om en åtgärd du planerar genomföra kräver rivningslov eller anmälan.

Vad räknas som rivning?

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad. Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel ett uterum.

Om du samtidigt som rivningen ska genomföra andra åtgärder som kräver bygglov eller anmälan, kan oftast rivningen ingå som en del i huvudärendet. Det räknas som rivning att flytta en byggnad från en plats, till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

Andra tillstånd

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Ansökan om rivningslov och anmälan

Din ansökan och/eller anmälan gör du i vår E-tjänst Länk till annan webbplats. under rubriken Bygga, bo och miljö

  • Situationsplan, med byggnaderna eller delen av bygganden som ska rivas markerade i skala 1:400 eller 1:500
  • Fotografi på det som ska rivas
  • Materialinventering
  • Anmälan av certifierad kontrollansvarig Länk till annan webbplats.

Vid anmälan om rivning bör samma handlingar redovisas. (Istället för ansökan ska då anmälan – ej bygglovpliktig åtgärd göras)

Det är ansvarig handläggare som bedömer vilka handlingar och vilken kvalité som krävs för att handläggning ska kunna ske. Kontakta därför gärna någon av bygglovshandläggarna innan du skickar in ansökan för att få information vilka handlingar som krävs i just ditt fall.

Viktigt att tänka på:

  • En komplett ansökan minskar handläggningstiden
  • Organisations- eller personnummer ska alltid anges på den som är sökande
  • Ritningarna bör vara skalenliga (ange skalan på ritningen) och fackmässigt utförda
  • Ange fastighetsbeteckningen på handlingarna
  • Eftersom bygglovsavgiften grundar sig på handläggningen av ärendet, kommer avgiften tas ut även i de fall det blir avslag på din ansökan

Avgifter

Vi tar ut avgifter för handläggningen enligt en fastställd taxa. Kontakta byggnadsinspektör/energirådgivare för att få reda på avgiften i just ditt fall, se kontaktuppgifter.

Denna sida uppdaterades