< >

Kartor och mätning

Att ha tillgång till uppdaterad geografisk information ger goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och rätt förutsättningar för dig som planerar att bygga.

Innan ett hus byggs är det viktigt att mäta så att byggnaden hamnar på rätt plats.

Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar och/eller kostnader för att rätta till fel i ett påbörjat bygge.

Vid felplacering av byggnader och anläggningar kan t ex vattensamlingar av dagvatten leda till vattenskador. I värsta fall krävs det att byggnaden flyttas t ex om klagomål inkommer från grannar, om underjordiska ledningar finns på platsen eller om detaljplanen inte tillåter sådan bebyggelse.

Med rätt kompetens för utsättningar och mätningar förhindras situationer som innebär olägenhet eller fördyrning av projekt.

I kommunen finns en mätningsingenjör som utför uppdrag inom mätning, utsättningar, kartor, adressättning och geografisk information.


Kartor

Kommunen erbjuder olika karttjänster som kan beställas genom kommunens mätningsingenjör.

Tillfälligt nyttjande av geografisk information:

Du kan beställa digitalt kartunderlag och kartutdrag över Skara kommun. Ofta innebär det en avgift som baseras på hur mycket geografisk information som önskas och utifrån gällande taxa.

Materialet kan levereras som pxy-fil, dwg-fil, PDF-format eller utskrift.

Referenssystem:

Plan: Sweref 99 13 30

Höjd: RH 2000


Här kan du läsa om olika kartunderlag och hur du beställer en karta.

Nybyggnadskartor används nästan uteslutande som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnation.

Det finns fyra olika typer av nybyggnadskartor som är anpassade till vad som ska byggas

Vilken typ av nybyggnadskarta du behöver beror på vad du planerar att göra och var din fastighet är belägen.

Kontakta gärna våra bygglovshandläggare för rådgivning kring vilken karta just du behöver.

E-post till bygglovshandläggare bygg@skara.se

Boka telefontid med bygglovshandläggare här

__________________________________________________________

Priser för kartor är baserat på 2021 års prisbasbelopp 47 600 kronor. Du hittar uträknat pris i faktarutan för respektive karta.


 • Nybyggnad/tillbyggnad ritas in och måttsätts med yttermått. Läget på tomten redovisas genom att avstånden till minst två vinkelräta tomtgränser eller andra kända punkter anges med mått.
 • Om byggnation sker närmare gräns än 4,5 meter ska det måttet alltid anges.
 • Planerad och befintlig byggnads höjdläge anges med höjdmått på färdigt golv i förhållande till befintligt golv eller i förhållande till befintlig markhöjd.
 • Befintlig byggnad. Byggnad som ska rivas ska också markeras.
 • All ursprunglig information på nybyggnadskartan ska finnas kvar och vara läsbar.

Tänk på att det ska framgå av kartan vilken del som ska byggas/byggas till.


Kartan är till för dig som ska bygga på landsbygden.

Kartan innehåller:

grundkarta och områdesbestämmelser.

 • Grundkarta innehåller byggnader, fastighetsgränser, vägar och vattenområden. Den har dessutom en varierande noggrannhet från 2,5 cm till någon meter.
 • Områdesbestämmelser är exempelvis vattenskyddsområden, fornlämningar, naturreservat med mera.

Kostnad editeringsformat (ex. DWG) 762 kronor

PDF 381 kronor


Exempel på Landsbygdskarta

Kartan är till för dig som ska uppföra skyltar, transformatorstation, parkeringsplatser, container, plank samt tillbyggnader upp till 30m² och Attefall placerad mer än 4,5 meter från fastighetsgräns.

Din fastighet ligger inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Kartan innehåller:

primärkarta, planbestämmelser, gata, rättigheter, områdesbestämmelser.

 • Sammanhållen bebyggelse är områden med ungefär 10 eller fler byggnader som ligger nära varandra. Kommunen har pekat ut de områden som klassas som sammanhållen bebyggelse.
 • Primärkarta innehåller fler detaljer än grundkartan, exempelvis häckar, träd, uppfarter, gång- och cykelvägar. Kartan har dessutom en noggrannhet på 2,5 cm.

Kostnad editeringsformat (ex. DWG) 1 190 kronor

PDF 762 kronor

Exempel på Byggnadskarta

Kartan är till för dig som vill göra en tillbyggnad större än 30m² eller bygga garage, carport, Attefall eller annan byggnad närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns.

Kartan innehåller:

primärkarta, nya markhöjder, planbestämmelser, gata, rättigheter, områdesbestämmelser.

 • Primärkarta innehåller fler detaljer än grundkartan, exempelvis häckar, träd, uppfarter, gång- och cykelvägar. Kartan har en noggrannhet på 2,5 cm.

Kostnad upp t o m 1 999 kvm

PDF 2 856 kronor , DWG medföljer utan extra kostnad
 

Vid större areal kontakta kommunens mätningsingenjör för kostnad.


Exempel på förenklad nybyggnadskarta

Du som vill bygga ett nytt hus, industri, större anläggning eller annan större byggnad ska beställa denna karta.

Du som behöver tillfälligt lov för nybyggnad och större tillbyggnad behöver också beställa denna karta.

Kartan innehåller:

uppdaterad primärkarta, nya markhöjder, planbestämmelser, VA-information, gata, rättigheter, områdesbestämmelser.

 • Primärkarta innehåller fler detaljer än grundkartan, exempelvis häckar, träd, uppfarter, gång- och cykelvägar. Kartan har dessutom en noggrannhet på 2,5 cm.

Kostnad upp till 1 999 kvm

PDF 7 140 kronor, DWG medföljer utan extra kostnad

Vid större areal kontakta kommunens mätningsingenjör för kostnad


Exempel på Fullständig nybyggnadskartaBeställning av nybyggnadskarta 

Fyll i blanketten och maila den till:

bygg@skara.se

eller posta till adress:

Skara Kommun, Byggenheten, 532 88 SKARA

Du ska alltid fylla i:

 • Fastighetsbeteckning eller adress
 • Faktureringsuppgifter inklusive organisationsnummer/personnummer
 • Önskat leveranssätt. Din nybyggnadskarta kan levereras digitalt som PDF-fil, DWG-fil (som går att öppna i CAD-program) eller utritad på papper.

Det tar normalt 2 till 4 veckor från att beställningen registrerats till att du mottar nybyggnadskartan.

Nybyggnadskartan är giltig i två år.
Äldre kartor och ritningar

På plan- och byggenheten hanteras och sparas en mängd kartor och ritningar. Mycket av materialet är digitalt, men det finns också på papper och mikrofilm.

Här kan du läsa om vad som finns och hur du gör din förfrågan.

Vi har bland annat:

 • Byggnadsritningar från 1800-talet och framåt
 • Baskartor
 • Ortofoton (geometrisk korrigerad flygbild från lantmäteriet)
 • Turistkartor
 • Adresskartor
 • Förrättningskartor
 • Översiktskartor
 • Plankartor
 • Ekonomiska kartor
 • Historiska kartor
 • Fotografier

Maila din förfrågan till bygg@skara.seMätning

Utsättning och mätning

Vid nybyggnation krävs normalt utsättning av byggnadens läge. Det är viktigt att byggnader uppförs på rätt plats i plan- och höjdläge, samt i överensstämmelse med fastighets- och bestämmelsegränser.

Här kan du läsa om husutsättning, övriga mätningstjänster och hur du gör din beställning.

betyder att en sakkunnig person markerar på marken var byggnaden ska stå. Bygglovhandläggaren kan begära att en byggnad ska stakas ut innan den byggs.

Inom detaljplanelagt område krävs i regel finutstakning kombinerat med grovutstakning vid nybyggnation. Det vanligaste är att kommunens mätningsingenjör anlitas.

Alternativt kan ni ansöka hos oss om att annan behörig person utför utstakningen. Vi utgår ifrån samma behörighet som statliga lantmäteriet rekommenderar.

länk till Lantmäteriet 

En avgift tillkommer för underlagsdata, grundmaterial med mera som är 20 % av den avgift som det skulle ha kostat om kommunen utfört arbetet

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge stämmer med bygglovet.

Kostnaden är antagen enligt 2011 års Plan- och bygglovstaxa och är baserat på 2021 års prisbasbelopp 47 600 kronor.


 1. Profiler kallas de brädor som sätts upp i samma höjd som golvet kommer att få.
 2. Stakkäpp är den markering som sätts ut vid grovutsättning och som visar ungefär där byggnadens hörn kommer att hamna.
 3. Vid finutsättning sätts spikar i profilerna som är uppställda vid vardera hörn av den tänkta byggnaden.
 4. Mellan spikarna på profilerna spänns snören upp som visar exakt där byggnadens hörn kommer att hamna.

Vi tar själva med oss profiltråd och spik till utsättning

Grovutstakning

markerar den blivande byggnadens hörn med stakkäppar. Noggrannheten är 5 cm.

Grovutstakning krävs inte men underlättar inför markarbetet av byggplatsen. Den visar var byggnaden kommer att uppföras och ger bättre förutsättningar för att planera schaktning av marken och uppsättning av profiler.

En höjdfix sätts ut som underlättar att få profilerna i rätt höjd. Det är en markering på platsen som visar markens höjd i meter över havet.


Finutstakning

sker efter schaktning och innebär att byggnadens hörn (fasaden) markeras på profiler med hjälp av spik och tråd med ett par millimeters noggrannhet.

Innan finutstakning kan utföras sätter beställare/byggherre upp byggprofiler i trä minst en meter utanför hushörnen på den sockelhöjd som är bestämd.

Det är viktigt att profiler som används har en god stabilitet. Om profilerna är svajiga kan det hända att utsättningen inte stämmer.


Inmätning

av byggnader, vägar, brunnar, belysningsstolpar och annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation.

Timkostnad är 950 kr + moms fn 25%

Relaterade länkar till Boverket

 


Kontakta vår mätningsingenjör för mer prisinformation och beställning.Denna sida uppdaterades

Dela: