< >

Avfall och återvinning

Att förebygga avfall ger stora miljövinster

I Sverige är vi i allmänhet ganska bra på att källsortera och återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men vi kan nå ännu längre genom att arbeta med att förebygga uppkomsten av avfall och i större utsträckning se avfallsmaterialet som resurser. Avfallstrappan, som bygger på EU:s ramdirektiv för avfallshantering, anger att:

  1. Prioritera att minska avfallet, det innebär att vi ska konsumera mindre till att börja med. Att låna ett verktyg istället för att köpa ett nytt är ett exempel.

  2. Återanvända genom att du till exempel skänker bort dina kläder som du inte längre behöver. En sak du vill bli av med kan användas i ett annat syfte eller av någon annan.

  3. Återvinna så att materialet sorteras för att bli en ny vara eller produkt, en gammal burk som pantas blir en ny burk.

  4. Om materialet inte längre kan återvinnas ska det användas för att utvinna energi, avfallet omvandlas då till el och värme.

  5. Deponi är det minst önskvärda alternativet och därför det sista i avfallstrappan där avfallet slängs på en soptipp.

Alla kan hjälpas åt att generera mindre avfall och källsortera mera. Det tjänar både samhället, individen och miljön på.

Avfall

Denna sida uppdaterades