< >

Tvätta bilen miljörätt 

Vattnet på jorden går runt i naturens ständiga kretslopp och används om och om igen av människor, djur och växter. Därför måste vi vara rädda om denna livsavgörande resurs och vårda den för kommande generationer.

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vattendrag. Detta vill vi att du hjälper oss att stoppa.

 

Du som privatperson har ansvaret för var och hur din bil tvättas. Det finns både automatiska tvättar och tvätthallar med självservice där du kan tvätta bilen på ett miljömässigt bra sätt.

Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att inte släppa ut smutsigt vatten.

Många biltvättanläggningar sparar även på mängden vatten genom att rena och recirkulera tvättvattnet så det kan återanvändas. Fråga gärna på din tvättanläggning vilka metoder de använder.

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner ut i sjöar och vattendrag via dagvattenbrunnar. Det är acceptabelt att utföra enstaka, lättare tvättar hemma, om du beaktar följande råd:

  1. Kontrollera att du är långt från enskilda vattentäkter och att du inte befinner dig inom ett vattenskyddsområde.
  2. Ställ bilen på gräsmattan (grusplan i andra hand).

  3. Tvätta med miljöanpassade produkter. Mikroorganismer i marken kan då bryta ner en del av ämnena innan de når grundvatten och ytvatten.

  4. Använd inte avfettningsmedel, inte ens miljöanpassade.

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ.

Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter.

Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare.

Många avfettningsmedel innehåller även lösnings—medel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten.

Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Tvätta även din bil regelbundet och inte för sällan. Då fastnar smutsen inte lika lätt och du kan använda mindre mängd kemikalier vid tvätten. I regel är det bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv.

Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen.

Denna sida uppdaterades