< >

Buller

Buller påverkar hälsa och välbefinnande. Det är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. 

Alltför ofta utsätter sig människor för skadliga ljudnivåer utan att uppfatta dem som buller. Skador på hörseln kan komma sakta om man under längre tider utsätter sig för höga ljudnivåer. På gym, krogar, diskotek, konserter och vid många andra tillfällen kan ljudnivån ibland vara så hög att det finns risk för hörselskador.

Vid bedömning av om buller inomhus kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening tillämpas Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus.

Vid buller utanför bostaden gäller Naturvårdsverkets riktvärden, bland annat för buller från industrier, motorbanor och byggarbetsplatser.

Miljö-och byggnadsnämnden i Skara är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för många slags bullrande verksamheter, vilket innebär att vi kontrollerar att lagstiftningen följs. Arbetsmiljöverket ansvarar för buller i arbetsmiljön.

Den som bedriver en verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter. Du är därför skyldig att utreda de bullerstörningar som den egna verksamheten orsakar, och på egen bekostnad vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna.

Verksamhetsutövaren kan även föreläggas att utföra och bekosta bullerutredningar och åtgärder om Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det krävs.

Om du störs av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som bullret förekommer och försök att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för din fastighetsägare att lokalisera störningen. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare kan du kontakta miljöenheten. Störs du av buller från industrier eller andra företag kan du också kontakta miljöenheten.

Denna sida uppdaterades