< >

Nedgrävning av häst


Nedgrävning av hästdjur är tillåtet om det sker enligt kommunens anvisningar.

Innan du gräver ner hästen lämnar du in en anmälan till Miljöenheten. Anmälan ska innehålla kontaktuppgifter till ägaren av hästen, var hästen ska grävas ner (fastighetsbeteckning och karta) och ett intyg från fastighetsägaren om det inte är din egen mark.

Miljöenheten gör en bedömning av angiven plats utifrån nämndens riktlinjer. Därefter ska hästen grävas ned, enligt nedanstående anvisningar.

  1. Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  1. Avstånd till grundvattenyta och/eller berggrunden ska vara minst 1 meter.
  1. Avstånd till närmaste bostad och/eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.
  1. Avstånd till sjöar, vattendrag och/eller dräneringar ska vara minst 30 meter.
  1. Djuret ska täckas med minst 1,5 meter jordmassor, gärna med lite större stenar och annat för att hindra vilda djur från att komma åt djurkroppen. Detta är särskilt viktigt om djuret läggs ytligt på grund av hög grundvattennivå eller berg.
  1. Nedgrävningen ska göras innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad väntetid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och ses efter dagligen.

För att kontrollera grundvatten nivån bör en 3 meter djup grop först grävas. Om inget vatten har kommit fram i gropen efter 1-2 dygn bör platsen vara godtagbar. Tänk på att under sen sommar och höst är grundvatten nivån normalt lägre än i början av året. Förändringar grundvatten nivå kan vara stor i täta material som silt och lera.


Fyll i blanketten Nedgrävning av häst Pdf, 284.8 kB. och skicka in till miljöenheten.


Denna sida uppdaterades