< >

Enskilda avlopp

Ska du anlägga ett nytt eget avlopp? Eller har ditt gamla slutat att fungera?

Innan du påbörjar arbetet ska du skicka in en ansökan/anmälan till miljöenheten. Ansökan/anmälan gör du via E-tjänst, se länk.

https://sjalvservice.skara.se/enskilt_avlopp Länk till annan webbplats.


Enskilda avlopp kräver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden enligt miljöbalken. Det gäller både permanentbostäder och fritidshus, både vattentoaletter och torrtoaletter.

Fastighetsägare som inte kan eller vill anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ordna en enskild avloppsanläggning. Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att det egna avloppet är i gott skick. Det finns olika tekniker för att rena avloppsvatten och fastighetens förutsättningar är grunden för vilken typ av anläggning som är lämplig.

Läs gärna på om enskilda avlopp i Avloppsguiden  Länk till annan webbplats.och/eller kontakta miljöenheten för mer information och råd.

Lagar och regler kring enskilt avlopp

Vill du veta vilka lagar och regler som gäller när du ska installera ett enskillt avlopp kan du läsa mer om det i länsstyrelsen broschyr Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Pdf, 1.3 MB.

Några tips hur du sköter din enskilda avloppsanläggning

Var rädd om din anläggning och förläng dess livslängd. Avloppsvattnet i en infiltrationsanläggning eller markbädd renas till stor del med hjälp av marklevande bakterier. Här är några punkter som hjälper till att bevara din avloppsanläggning i så gott skick som möjligt.

 • Det måste vara möjligt för syre att komma in i anläggningen. Det sker genom luftningsrören.

 • Se till att lämna alla kemikalier, till exempel syror, lösningsmedel, olja, klorin eller lacknafta till en återvinningscentral. Häll inga sådana kemikalier i avloppet, då dör bakterierna.

 • Lämna alla läkemedelsrester till apoteket.

 • Dosera tvätt- och diskmedel rätt. Överdosera inte. Använd inte tvätt- och diskmedel som innehåller fosfater.

 • Koppla inte in något annat vatten än avloppsvatten till din anläggning. Överbelastning förkortar anläggningens livslängd.

 • Undvik, om du kan, att installera toalett med malpump. Pumpen mal sönder de fasta partiklarna så att de inte lika lätt avskiljs i slamavskiljaren. Det finns därmed risk att det följer med partiklar till efterföljande rening och minskar dess livslängd.

 • Badtunna, badpool eller liknande töms med eftertanke Om du har en badtunna eller en lite större badpool ska du inte ansluta den till din enskilda avloppsanläggning. Töm i stället badtunnan eller poolen under en längre tid, till exempel via en slang ut på din gräsmatta.
 • Slamavskiljaren (trekammarbrunnen) är till för att fånga upp fasta partiklar i avloppsvattnet. Tömningen av slamavskiljaren ska ske med den entreprenör som Avfall & Återvinning Skaraborg anlitar. De närmaste åren är det PR Slamsugning AB som ansvarar för slamtömningen.
  Läs mer på AÅS webbplats Länk till annan webbplats.

 • Slamavskiljaren ska ha ett T-rör. Det förhindrar att slam följer med till den efterföljande reningen.

 • Vattennivån i slamavskiljaren ska vara i nivå med utloppsrörets underkant.

 • Observera! Gå aldrig ner i slamavskiljaren! Det finns risk att det saknas syre nere i brunnen med risk för att du kvävs. Det kan också ha bildats giftiga och explosiva gaser.

 • Efter att du har fått slamavskiljaren tömd så är det bra att du fyller den med vatten igen. Fyll vatten i den tredje kammaren först.
 • Använd luftningsrören för att kontrollera att anläggningen fungerar som den ska.

 • Se till att det finns en huv eller ett lock på luftningsrören som tillåter att luft passerar men inte snö, löv eller annat skräp.

 • Kontrollera att rören inte innehåller jord, slam eller liknande.

 • Kontrollera att det inte står vatten i spridarledningarna. Du kan försiktigt föra ner en käpp eller lysa ner med en ficklampa. Om det är vatten i rören fungerar inte bädden som den ska.

 • Kör inte ovanpå infiltrationen eller markbädden. Använd inte ytan som parkering eller upplag.

 • Plantera inte träd eller andra växter med rotsystem som kan skada anläggningen. Röj buskar och annan vegetation regelbundet.

 • Ska du tömma badkaret eller jacuzzin - gör det med eftertanke. Det vill säga töm lite i taget. Tänk på att mycket vatten under kort tid till slamavskiljaren ökar risken för att slam följer med vattnet till infiltrationsanläggningen eller markbädden. Därmed ökar risken för att anläggningen täpps igen.
 • Se till att den slutna tanken har larm

 • Slutna tankar ska alltid ha larm eller nivåmätare. Ha koll på nivån och beställ tömning av tanken innan den är full.

Avloppsinventering

Miljöenheten inventerar årligen enskilda avlopp för att se till att de lever upp till de miljökrav som finns. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt ställs krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Näring från avlopp göder vattendrag, sjöar och hav vilket orsakar algblomning och minskad fiskreproduktion. Även grundvattnet kan påverkas negativt då bakterier kan spridas via utsläpp av avloppsvatten. Miljö- och hälsoskyddsenheten inspekterar därför ett antal enskilda avloppsanläggningar varje år. Anläggningar som inte klarar kraven måste bytas ut.

De som bor inom ett utvalt område får information om en kommande inventering. En enkät skickas också ut för att underlätta inventeringsarbetet. Avloppstillstånd som utfärdats för mer än tio år sedan och anläggningar som saknar tillstånd inventeras genom platsbesök. 

Avgifter och kostnader i samband med avlopp är inte skattefinansierade, de betalas alltså inte med skatter som kommunen får in. Det gäller både för de som är anslutna till det kommunala avloppsnätet och de som har eget avlopp. Därför behöver kommunen ta ut avgifter för det arbetet vi gör i samband med avlopp.

Vid handläggning av ansökan eller anmälan tas en avgift ut motsvarande fem timmars handläggningstid. Tiden och därmed kostnaden, kan öka om vi inte får in ett komplett underlag och avgiften varierar något med anläggningens komplexitet och antalet anslutna hushåll.

Vid inventeringsbesök kommer en tillsynsavgift tas ut om anläggningen bedöms ha brister. Tillsynsavgiften motsvarar tre timmars handläggningstid. I avgiften ingår tid för bl.a. platsbesök och administration.

Denna sida uppdaterades