< >

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering. 

Beroende på vilken typ av verksamhet du planerar att starta kan den vara tillstånds- eller anmälningspliktig. Tillståndspliktig verksamhet är till exempel större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats, en stor hamn med flera. Exempel på miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig är mekanisk verkstad, verkstad för lackering och annan ytbehandling, bensinstation, fordonstvätt, kemtvätt, anläggning för motorsport, skjutbana med flera. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

Ifall du startar en miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt utan att anmäla det till kommunen kan det innebära en miljösanktionsavgift. Anmälan ska skickas in till miljöenheten senast sex veckor innan du startar din verksamhet.

Miljöfarliga verksamheter är indelade enligt följande:

A-verksamheter

kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.

B-verksamheter

ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten

C-verksamheter

ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

U-verksamheter

där finns inte krav på varken anmälan eller tillstånd men de ska ändå följa kraven i miljöbalken och kommunens miljöenhet utövar tillsyn.


Om du har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska du kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll, och innebär bland annat att du måste känna till vilka krav lagar och andra regler som gäller för din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftligt dokumenterad.

Tänk på att vissa ändringar i din miljöfarliga verksamhet kan vara en tillstånds- eller anmälningspliktig ändring. Ändringens omfattning, art, ändrande utsläpp, ändringar i produktionsvolym, installation av ny eller annan teknik avgör om ändringen är en tillstånds- eller anmälningspliktig ändring.

Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.

Denna sida uppdaterades