< >

Bekämpningsmedel

Vad är bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att skydda mot att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller besvär för människors hälsa eller skada på egendom. Genom de egenskaperna kan medlen också vara skadliga för hälsa och miljö. Användning av bekämpningsmedel ska därför undvikas så långt som möjligt.

Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet. En del ämnen kan dessutom lagras upp i växter och djur och orsaka andra skador i miljön. Därför är det viktigt att du har tillräcklig kunskap innan du använder bekämpningsmedel. Fundera också en extra gång på om du verkligen behöver använda kemisk bekämpning.

Det finns regler om hur bekämpningsmedel får användas. Bekämpningsmedlen i sig måste dessutom vara godkända för att få användas, och de är ofta endast godkända för en viss typ av användning. Det är kemikalieinspektionen som godkänner bekämpningsmedel.

Kemikalier har ett eget avsnitt på hemsidan som du hittar här: Kemikalier

Innan kemiska preparat väljs för bekämpning måste man överväga om andra metoder är möjliga. För bekämpning av ogräs finns idag olika teknisk utrustning för mekanisk bekämpning såsom borstar, uppdragare, knivar m.m.

Även termisk bekämpning med gasol eller vattenånga är många gånger ett bättre alternativ än kemisk bekämpning. För bekämpning av skadedjur kan fällor eller kyla/värme/uttorkning användas.

Vid val av bekämpningsmedel ska företräde ges till medel som inte är farliga för vattenmiljön.

Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel kräver tillstånd eller anmälan inom vissa områden. Det gäller användning av bekämpningsmedel av klass 1, 2 och 3, det vill säga även ogräsättika. Privatpersoners användning av klass 3-medel omfattas inte av dessa krav.

Vill du sprida bekämpningsmedel inom följande områden krävs tillstånd från Miljöenheten:

  • vattenskyddsområden
  • Parker, idrottsanläggningar, skolor och förskolor där allmänheten har tillträde
  • Planerings- och anläggningsarbeten
  • Mark som omhändertas av bostadsföretag och företag.

Du måste ansöka om tillstånd för kemisk bekämpning till miljöenheten. Blanketten hittar du på här

Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel Pdf, 245.8 kB.

Denna sida uppdaterades