< >

Farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Till farligt avfall räknas allt som kan vara:

 • Giftigt
 • Cancerframkallande
 • Frätande
 • Fosterskadande
 • Miljöfarligt
 • Smittförande
 • Brandfarligt

I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis:

 • Kemikalier
 • Färger
 • Lösningsmedel
 • Läkemedel
 • Växtskyddsmedel

Farligt avfall är skadligt för människor och miljö, antingen i form av akut fara eller på lång sikt. Det räcker med små mängder för att orsaka stor skada på miljön, därför är det viktigt att avfallet tas omhand på ett säkert och miljöriktigt sätt. Farligt avfall får aldrig slängas bland övriga sopor, ute i naturen eller hällas ut i avloppet!

Rapporteringsskyldighet

Alla verksamheter som:

 • Producerar farligt avfall
 • Transporterar farligt avfall
 • Tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • Mäklar eller handlar med farligt avfall
 • Behandlar farligt avfall

Rapporteringen ska ske till naturvårdsverkets avfallsregister. Tillsynsmyndigheten kommer ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret.


Denna sida uppdaterades 2020-09-17

Dela: