< >

Fordonstvätt

Fordonstvättar räknas som miljöfarlig verksamhet oavsett hur stor eller liten tvätten är. Det spelar ingen roll om du tvättar egna fordon eller kundfordon. Lagkraven gäller alla miljöfarliga verksamheter. Du som driver verksamheten är ansvarig för att ditt företag följer reglerna.

Tvättvattnet är förorenat

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag, sjö eller havsvik. Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk. Metallerna och andra oönskade ämnen från en fordonstvätt försvinner inte genom att vattnet leds till reningsverket. Antingen fastnar de i reningsverkslammet eller går tillsammans med utgående vatten ut i naturen.

Om du tvättar fler än 5000 personbilar eller 1000 lastbilar per år är din verksamhet anmälningspliktig. Innan du startar ska du anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden. I anmälan ska du beskriva till exempel hur vattnet renas, vilka kemikalier som används och hur du kommer göra med avfallet.

En oljeavskiljare krävs för att kunna avskilja olja i tvättvattnet. För att avskiljningen ska fungera måste den vara rätt dimensionerad, det vill säga tillräckligt stor. Oljeavskiljaren kräver även underhåll. Det mesta av metaller och tvättkemikalier renas inte i en oljeavskiljare. Det innebär att du kan behöva installera ytterligare reningssteg.

Om du tvättar minst sex personbilar eller motsvarande per dag under högsäsong kan miljöenheten ställa krav på provtagning på utgående vatten. Vattenåtgången på anläggningen ska mätas kontinuerligt och vattenåtgången per fordon ska kunna beräknas. Vattenförbrukningen på anläggningen ska optimeras så långt som det är rimligt

Du måste kontrollera din verksamhet för att kunna visa att den följer miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö. Kontrollen kallas egenkontroll och gäller alla miljöfarliga verksamheter.

 

Denna sida uppdaterades