< >

Förorenade områden och utsläpp

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Skara har historiskt haft många verksamheter som orsakat markföroreningar t.ex. olika industrier, gjuterier, järnväg, tvätterier, ytbehandling, bil- och metallskrotar, bensinstationer, skjutbanor, deponier m.m

Den vanligaste typen av föroreningar är oljor, polyaromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller.

Upptäcker du en förorening eller utsläpp av förorenade ämnen som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön har du skyldighet att genast kontakta miljöenheten,enligt 10 kap 11 § miljöbalken. Detta gäller även om området tidigare har konstaterats vara förorenat. Är det omedelbar fara för egendom, hälsa eller spridning ska räddningstjänsten kontaktas.

Den som är ansvarig för efterbehandlingen av ett förorenat område är i första hand den som bedrivit en verksamhet (verksamhetsutövaren) eller den som vidtagit en åtgärd som lett till föroreningen. Om ingen verksamhetsutövare finns kvar kan även fastighetsägaren bli ansvarig för att efterbehandla det förorenade området.

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller avveckla din verksamhet är det viktigt att du tar reda på om marken är förorenad. Länsstyrelsen eller miljöenheten kan ha uppgifter om fastigheten eller marken tidigare har bedömts som förorenad. Om inga uppgifter finns kan du behöva göra en miljöteknisk markundersökning. Undersökningen skall göras av en sakkunnig mark- och miljökonsult och omfatta historik om området, uppgifter om utsläpp, utfyllnad etc. Därefter görs provtagning av mark, vatten och/eller byggnad.

Om du vet att det finns föroreningar och t.ex. ska utföra markarbeten eller sanera en byggnad ska du först göra en anmälan till miljöenheten, enligt 28§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vi gör då en bedömning av vad du behöver göra för att minska risken för påverkan på människors hälsa och miljön.

Invänta ett beslut innan någon åtgärd påbörjas. Om du sprider föroreningen kan du bli ansvarig för saneringskostnaderna.

Denna sida uppdaterades