< >

Kemikalier 

Många av de saker vi omger oss med innehåller kemikalier. De ingår i material som produkterna är tillverkade av. Men de kan också vara tillsatta för att uppnå en viss funktion. Det finns mycket du kan göra för att handla kemikaliesmart och minska spridningen av farliga kemikalier. Kemikalier kan orsaka stora skador på människor, djur och växter. Kemikaliehantering omfattas därför av regler för att det ska användas på korrekt och säkert vis.

Bekämpningsmedel är en typ av kemikalie som hanteras separat i lagstiftningen och har ett eget avsnitt som du hittar här: Bekämpningsmedel länk

Inom EU har vi gemensamma regler för kemikaliehantering och det huvudsakliga målet med lagstiftningen är att skydda människors hälsa och miljön från risker från kemikalier. Kemikalielagstiftningen heter REACH och det står för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier (Registration-, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals).

Om du är företagare bör du ta reda på vad du har för skyldigheter enligt REACH.

Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs. Företagen som tillverkar och importerar produkterna har ansvar för att klassificera och märka dem, men du som säljer produkterna i butik har också ett ansvar för att märkningen är korrekt. Du behöver också känna till när det krävs barnskydd och kännbar märkning, samt ha koll på vilka kemikalier som kräver tillstånd.

Ett säkerhetsdatablad innehåller information om produktens hälso- och miljörisker samt hur den ska användas på ett säkert och korrekt sätt. Ett säkerhetsdatablad ska alltid finnas tillgängligt om ämnet eller blandningen är klassat som farligt. Säkerhetsdatabladen ska vara så lättlästa, tydliga och skrivna på svenska.

Ansvaret för tillsyn över kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel fördelas mellan flera olika myndigheter. Kommunens miljöenhet har tillsyn och kontroll över hantering och märkning av kemiska produkter. Kontroller görs för att inga förbjudna kemikalier ska användas eller säljas. Det är viktigt att den som importerar, säljer, handlar upp, använder eller på annat sätt hanterar kemikalier har tillräcklig kunskap. Alla som på något sätt hanterar kemikalier ska visa den aktsamhet och försiktighet som behövs så att människor eller miljön inte skadas. Miljöenheten arbetar också för att kemiska produkter byts ut mot sådana som är mindre farliga för människors hälsa och miljön.

En viktig del vid val av kemikalier, såväl för dig som privatperson som företag, är att tillämpa produktvalsprincipen som innebär att man väljer den produkt för ändamålet som gör minst skada på miljön. När du använder kemikalier ansvarar du också för om den förorenar luft, mark och vatten.

Om du är osäker på egenskaperna hos en kemisk produkt ska du i första hand fråga den du köpt produkten av. Du kan även fråga Kemikalieinspektionen eller kommunens miljöenhet.

Denna sida uppdaterades