< >

Lantbruk

Skara kommun kontrollerar verksamheters miljöpåverkan utifrån gällande lagstiftning genom regelbundna inspektioner, så kallad tillsyn. Vid en tillsyn kontrollerar inspektören att du som verksamhetsutövare följer aktuella miljöregler.

Djurhållning

Beroende på hur många djurenheter som finns i verksamheten sker en klassning för B, C, eller U-verksamhet. Mellanstora djurverksamheter med 100-399 djurenheter ska anmälas till kommunen.

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse hålla:

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin,
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, Tillstånd krävs inte för att hålla upp till fem höns, dock ej tupp.
 • Reptil
 • Giftspindel

Lantbruk med färre än 100 djurenheter, till exempel en mindre hästgård, klassas som en u-verksamhet. En u-verksamheter är inte anmälningspliktig, men kommunen kan ändå kräva åtgärder eller utredningar eftersom mindre lantbruk fortfarande omfattas av tillsynsplikt.

Mellanstora lantbruk ska anmälas till kommunen.

Ett lantbruk med minst 100 och högst 399 djurenheter klassas som c-verksamhet. En c-verksamhet är anmälningspliktig och behöver därför inkomma med en anmälan till kommunen.

Länk till blankett miljöfarlig verksamhet finns i informationsrutan på denna sida

Stora lantbruk behöver tillstånd från Länsstyrelsen.

Ett lantbruk med fler än 400 djurenheter klassas som en b-verksamhet och behöver tillstånd från Länsstyrelsen.

I Skara kommun sker miljötillsyn regelbundet på alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. Vid en tillsyn kontrollerar en inspektör att du som verksamhetsutövare följer aktuella miljöregler utifrån gällande lagstiftning. Miljötillsyn av mindre lantbruk så kallade U-verksamheter sker utifrån klagomål och projekt.

Tillsyn av lantbruk - så går det till

Vid ett tillsynsbesök tittar inspektören på hur miljökraven uppfylls, till exempel hantering av kemikalier och lagring av gödsel. Vid en tillsyn ska dokumentation över exempelvis sprutjournal och växtodlingsplan finnas tillgänglig.

Inför ett tillsynsbesök blir verksamhetsutövaren kontaktad av en inspektör för tidsbokning. Tillsynsbesöken är oftast föranmälda men kan också vara oanmält vid exempelvis ett befogat klagomål.

Länk till broschyr "Information inför tillsynsbesök på ditt lantbruk Pdf, 969.3 kB.

Så ofta görs tillsynen

Hur ofta vi besöker din verksamhet beror på bl.a. storleken på verksamheten och hur mycket avvikelser vi upptäcker vid en inspektion. De verksamheter som bedöms ha störst risker besöks oftare än de verksamheter som utgör mindre risk. För större lantbruk är det vanligast med en tillsyn varje eller vartannat år.

Verksamhetsutövaren behöver ha kännedom om de miljölagar och bestämmelser som gäller för lantbruk i kommunen. Du behöver också arbeta aktivt med att minska riskerna för en negativ miljöpåverkan. Inför ett tillsynsbesök behövs aktuell information om

 • Egenkontroll
 • Växtodlingsplan och växtnäringsbalans
 • Andel åker- och betes areal
 • Markkartering
 • Kvitto för bortförsel/mottagning av gödsel
 • Sprutjournal
 • Besiktningsprotokoll för spruta och sprutcertifikat för växtskyddsmedel
 • Besiktnings protokoll för cistern
 • Transporttillstånd för farligt avfall alt. anlitad entreprenör
 • Avfallshantering

Avgifter

Miljöenheten tar ut en avgift för att behandla anmälan samt för tillsynsbesök och handläggningstid. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa. Beslutade av kommunfullmäktige.

Länk till sidan "Vad betalar jag för?"

Gödselhantering

Hela Skara kommun är klassat som nitratkänsligt område. Nitratkänsliga områden kräver särskild hänsyn vid lagring och spridning av stallgödsel för att minska näringsläckage till vattendrag, sjöar och hav.

 • Hur stor lagringskapacitet finns det för stallgödseln?
 • Finns det skriftliga beräkningar som visar att lagringskapaciteten är tillräcklig i förhållande till hur mycket gödsel som uppkommer?
 • Är gödselplattor och gödselbrunnar täta? Finns det täckning för brunnen?
 • Finns det en gödslings- eller växtodlingsplan?
 • Har det gjorts en markkartering?
 • Används avloppsslam eller andra organiska gödselmedel?

Verksamhetens avfall

Beroende på om ett avfall kan skada människors hälsa eller miljön, bedöms det som icke farligt- eller farligt avfall. Avfallet från verksamheten ska återanvändas eller återvinnas. Verksamheten bör också undersöka möjligheten att minska avfallsmängden som uppkommer. Det är verksamhetens ansvar att kontrollera att avfallet hamnar hos en mottagare som har tillstånd att ta emot det. Läs mer om verksamhetens avfall här: Verksamhetens avfall

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att skydda mot att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller besvär för människors hälsa eller skada på egendom. Genom de egenskaperna kan medlen också vara skadliga för hälsa och miljö. Användning av bekämpningsmedel ska därför undvikas så långt som möjligt. Läs mer om bekämpningsmedel här: Bekämpningsmedel

Kemikalier

Företag och verksamheter i Sverige använder stora mängder kemikalier. Du som hanterar kemiska produkter ska ha kunskap om produkterna och mycket information finns i produkternas säkerhetsdatablad (SDB). Läs mer om kemikalier här: Kemikalier

Cisterner och dieseltankar

För att undvika läckage från cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor eller spilloljor måste de kontrolleras regelbundet. Enligt föreskrifter från Naturvårdsverket föreskrifter ska kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller som utförts skickas in till tillsynsmyndigheten. Det är också viktigt att den placeras så att den inte förorenar mark eller vatten om den trots allt skulle läcka. Läs mer om cisterner här: Cisterner

Egenkontroll – rutiner för att minska miljöpåverkan

Alla som driver lantbruk, oavsett storlek, ska regelbundet kontrollera och planera åtgärder för att förebygga skadliga effekter på miljön. Det kallas att genomföra egenkontroll.

En egenkontroll innebär att du ska identifiera de områden i din verksamhet som har störst risker för miljöpåverkan och ta fram rutiner för att minska riskerna.

Du ska också följa upp hur rutinerna fungerar och fundera över hur de kan förbättras. Vid en tillsyn ska du kunna redogöra för vilka rutiner du har och hur din plan för förbättringsåtgärder ser ut.

Länkar: Egenkontroll enligt miljöbalken - Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurskyddskontroller utförs av Länsstyrelsen

Djurskyddskontroller utförs för att se till att du som lantbrukare följer djurskyddslagen och att djuren har det bra. Sedan 2009 utförs de av Länsstyrelsen och omfattas inte av miljöenhetens tillsyn.

Kontakt – om du behöver vägledning

Om du har frågor eller behöver vägledning är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Denna sida uppdaterades