< >

Oljeavskiljare

Viktigt!

Spillolja eller annan koncentrerad olja får inte hällas i avloppet även om det finns en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren är endast avsedd för att hantera minder mängder olja och oljehaltigt vatten.

Om olja släpps ut i avloppsvattnet kan det störa funktionen i avloppsreningsverket, vilket påverkar reningen och kvalitén på det renade vattnet och avloppsslammet. Om avloppet är kopplat till dagvattennätet går oljeföroreningarna ut till sjöar och vattendrag, vilket leder till en direkt skada på miljön. Olja i dagvattnet kan i förlängningen även påverka dricksvattentäkten.

Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren förhindrar att olja inte når reningsverket, sjöar eller vattendrag.

Oljeavskiljaren fångar upp en stor del av oljan innan det släpps vidare till avloppsvattnet eller dagvattnet. I en oljeavskiljare sjunker slam och partiklar till botten och oljan flyter upp till ytan, medan den renare vattenfasen i mitten går vidare ut i avloppet.

Oljeavskiljare behövs vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten). Det gäller både i anslutning till spill- och dagvatten. Enligt miljöbalken måste en verksamhetsutövare vidta de skyddsåtgärder som krävs för att motverka negativ påverkan på miljön, vilket i praktiken kan innebära att en oljeavskiljare ska installeras.

Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljning:

  • Bensinstationer
  • Verkstäder med golvavlopp
  • Gör-det-själv-hallar
  • Större garage med golvavlopp
  • Fordonstvättar.

Det är viktigt att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad och att tömning sker regelbundet. Om det blir för mycket olja eller slam i oljeavskiljaren fungerar den inte utan föroreningarna hamnar i avloppsvattnet.

För oljeavskiljare finns en europeisk standard, SS-EN 858-2. Av standarden framgår hur oljeavskiljare kan utformas och dimensioneras samt installeras och underhållas. Miljöenheten ställer krav på att svensk standard SS-EN- 858-2 ska tillämpas vid installation av nya oljeavskiljare och vid skötsel av oljeavskiljare. Enligt standarden ska oljeavskiljaren underhållas var sjätte månad, då ska en kontroll ske av bland annat larmfunktioner, olje- och slamnivåer och rengöring av provtagningsbrunn. Minst vart femte år ska oljeavskiljaren besiktigas av fackman, då kontrolleras bland annat täthet, skick och larmfunktioner.

Oljeavskiljare ska tömmas minst en gång per år på både olja och slam. Slammet i en oljeavskiljare är förorenat med olja och metaller, och räknas därför som farligt avfall. Den som genomför tömningen måste därför ha tillstånd att transportera farligt avfall.

Dokumentation om tömning, underhåll och besiktningsprotokoll ska finnas tillgängliga och kunna uppvisas om miljöenheten så begär.

Det är fastighetsägaren som har ansvaret för vad som släpps ut till spillvattennätet. Det är därför viktigt att fastighetsägaren har kännedom om den verksamhet som bedrivs i fastigheten och vet vilka krav som ställs. Fastighetsägaren är ansvarig för att en CE-märkt och rätt dimensionerad oljeavskiljare finns installerad och att den kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler. Ett skriftligt avtal mellan fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kan tydliggöra vem som ska utföra vad.

Verksamhetsutövaren ska alltid anmäla till miljöenheten om verksamheten ändras så att behov av olje- avskiljare uppstår eller om befintlig olje- avskiljare påverkas. Anmälan ska också göras om verksamheten upphör och avskiljaren inte längre används.

Denna sida uppdaterades