< >

 

Miljöpris

Sedan 1990 har Miljö- och byggnadsnämnden delat ut ett miljöpris för att uppmärksamma och belöna goda insatser för miljön i kommunen. Miljöpriset omfattar insatser inom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. Prissumman är på 10 000 kr och delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år.

Miljö- och byggnadsnämnden tar tacksamt emot förslag på företag, föreningar och organisationer som ni tycker kommunen ska belöna för sina miljöinsatser. Motivera gärna kort varför den organisation som du föreslår bör få priset.

Sista dagen att lämna förslag är den 11 april.

Skicka ditt förslag till: miljo.bygg@skara.se


Föreningen Ätbart

Föreningen Ätbart belönas för sitt viktiga arbete med att minska matsvinnet och därigenom miljöpåverkan. Den största verksamheten inom Ätbart är Mathjälpen. Mathjälpen hämtar och packar om närmare fem ton livsmedel varje vecka som annars skulle slängts. Förra året delade Mathjälpen ut osålda livsmedel i Skövde, Mariestad, Falköping, Skara, Götene och Lidköping. Mathjälpen hade oktober 2021 delat ut 40 000 matkassar. Den beräknade klimatnyttan är 607 000 kg CO2/år.

Naturbruksskolan Uddetorps lantbruksinriktning

Naturbruksskolan Uddetorp belönas för sitt viktiga arbete med att inventera nyttoinsekter, gynna den biologiska mångfalden inom skolans lantbruk samt spridit kunskap om hållbar växtodling och blommande kantzoner för olika nyttodjur. Projektet som Uddetorpskolan genomfört har gett flera långsiktiga effekter såsom ökad lokal biologisk mångfald med fler vildbin, humlor, fjärilar och andra pollinerande insekter. Projektet har även bidragit ökad medvetenhet om ekosystemtjänster och pollinerade insekternas ekologiska betydelse i synnerhet. Projektet kan förhoppningsvis inspirera både lantbrukare och privatpersoner till att förbättra för pollinerare.

Miljö- och byggnadsnämnden vill uppmärksamma och belöna det viktiga långsiktiga arbete som Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöde bedriver. Vatten är grunden till allt liv på jorden och Vattenrådet arbetar målmedvetet med att långsiktigt följa och trygga god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag inom sitt ansvarsområde, där de flesta av Skara kommuns vattendrag ingår. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är särskilt viktigt att uppmärksammas och belöna ideella aktörer som aktivt arbetar för en bättre miljö för nuvarande och kommande generationer.

Miljö- och byggnadsnämnden vill uppmärksamma och belöna de fina insatser som Kulturarvsföreningen Ljungstorps stenmurars och stenrösens vänner bedriver. Äldre stenmurar och stenrösen är viktiga historiska lämningar och en del är av dessa kan vara 1000 år gamla. Stenmurar och stenrösen är viktiga bo-, sol- och födosöksplatser för flera organismer och är därför viktiga habitat att bevara och restaurera. Stenmurar i jordbrukslandskapet är biotopskyddade på grund av dess natur- och kulturvärden. Miljö- och byggnadsnämnden anser det särskilt viktigt att uppmärksammas och belöna mindre ideala aktörer som aktivt arbetar för att bevara och återställa natur- och kulturmiljöer.

Miljö- och byggnadsnämnden vill uppmärksamma och belöna de gemensamma insatser som förskolan Ving och ICA Nära Axvall genomfört för att minska matsvinnet och samtidigt förmedla ett pedagogiskt miljötänk till personal och förskolebarn.

Att två skilda verksamheter tillsammans samverkar kring att omhänderta och ta tillvara på mat som annars skulle slängts bort anser nämnden är mycket bra. Lika viktigt är att barnen får med sig ett grundläggande miljö- och resurstänk hem, att mat går bra att äta även när den ser lite vissen eller kantstött ut. Att ta tillvara på maten och se den som en tillgång och inte avfall är ett hållbart förhållningssätt som barnen fått lära sig och som de kan förmedla vidare till andra i sin närhet.

”Bara för att du är ful utanpå så kan du vara fin inuti.” Säger barnen om det kantstötta äpplet och så blir det något gott till mellanmål.

Vallebygdens Energi Ekonomiska Förening har förtjänstfullt bidragit till att stärka tillgången till vatten, avlopp och bredband på landsbygden i Skara kommun. Genom att dra kombinerade ledningar för vatten, avlopp och bredband har många som tidigare enbart haft tillgång till enskilt vatten och avlopp fått möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

Det är tydligt att föreningen har stor kompetens för planering, projektering och drift av gemenshetsanläggningar för vatten, avlopp och fibrer utanför kommunalt verksamhetsområde. Föreningen har tagit ett helhetsgrepp så att de förorsakat så liten skada och olägenhet som möjligt för de boende samt för växt- och djurliv. Grävning och rördragning har i många fall behövt ske i områden med höga naturvärden och som är utpekade som riksintresse för natur, kultur och friluftsliv eller som är naturreservat eller Natura 2000-områden. Vallebygdens Energi har i dialog med berörda myndigheter och utifrån ett hållbarhetstänk säkerställt att arbetet med att dra ledningarna kunnat genomföras utan att förorsaka skada på miljö eller kulturminnen.

EA Åkeri AB får Miljö- och byggnadsnämndens miljövårdspris på 10 000 kronor för deras miljöarbete med att ställa om till helt fossilfritt bränsle i alla sina lastbilar.

EA åkeriet har minskat sin negativa miljöpåverkan betydligt genom att byta ut all fossil diesel till HVO i sina 50 lastbilar. Det HVO som EA åkeri använder som bränsle är gjort på slaktavfall och är 100 procent förnybart. Att använda restprodukter såsom slaktavfall är ekologiskt hållbart och ska inte förväxlas med det HVO som är tillverkat av palmolja.

Föreningen Spånnsjöns höjning får priset för sitt engagemang och ideella arbete med att återskapa Spånnsjön. Spånnsjön är en viktig livsmiljö för flera djur och växter. Tanken med att återskapa Spånnsjön är inte bara att få en vacker vattenspegel i landskapet, utan också att den nya sjön ska förbättra vattenkvaliteten i närliggande Vingsjön. Spånnsjön förväntas också locka till sig ett rikt fågelliv.

Miljö- och byggnadsnämndens Miljövårdspris 2015 tilldelas Emten-Flämsjöns fiskevårdsområdesförening. Föreningen får priset för sitt starka engagemang för att stärka och bevara den utrotningshotade flodkräftan. Med ideella krafter har de lagt ner mycket tid och arbete för att säkerställa flodkräftans livsmiljö och skapa förutsättningar för ett livskraftigt bestånd av flodkräfta.

Potatisboden är ett genuint familjeföretag som verkat i Skara i snart ett halvt sekel. Det startade redan 1966, då som torghandel. I alla dessa år har Potatisboden erbjudit Skaraborna färsk frukt och nyttiga grönsaker. Genom att så ofta som möjligt tillhandahålla närproducerade varor från lokala producenter bidrar företaget dessutom till att hålla vår landsbygd levande. Potatisboden marknadsför i första hand ekologiska och kravmärkta varor. Även produkter från så kallade IP-odlingar, med kontrollsystem som värnar om miljön och livsmedelssäkerheten, är ett steg i rätt riktning. Potatisboden levererar också färsk frukt till arbetsplatser runt om i Skara, för att uppmuntra sunda levnadsvanor. Med sin lokala förankring och miljömässigt genomtänkta affärsidé är Potatisboden ett föredöme och ett bidrag till att göra Skara kommun långsiktigt hållbar.

Ingen stipendiat utsågs

Dessa fyra förskolor har under det senaste året blivit Grön Flaggcertifierade

Anders Gustafsson har utvecklat den befintliga lantbruksverksamheten, bestående av slaktsvinsproduktion och spannmålsodling, med en biogasanläggning. Biogasanläggningen tar hand om gödsel och restprodukter från spannmålsodlingen på ett miljömässigt bra sätt och utvinner biogas. Biogasen används för uppvärmning av gårdens värmebehov och för tillverkning av elström.

2010 - Naturskyddsföreningen i Skara

För arbetet med inventeringen av tätortsnära natur i Skara kommun

2009

Ingen stipendiat utsågs

2008

Ingen stipendiat utsågs

2007 - Röda Korset, Kupan, Kyrkornas Hjälpande hand i Skara och Hjälp oss Hjälpa

Dessa butiker visar på ett konkret sätt att återbruk av varor är möjligt. Detta leder på sikt till en minskning av vår miljöpåverkan.

2006 - Friskolan Metis och Kristna förskolan Duvan

Båda verksamheterna har deltagit i "Grön Flagg", prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete samt verkar för hållbar utveckling

2005 - Juul Solli

För sitt arbete med att anlägga våtmarken Skara Simmatorp 1:2

2004 - Lennart Tranberg, Härlunda Hulken

Liten mjölkkogård, gamla manuella metoder, välbevarade stenmurar och odlingsrösen, marken är välhävdad. Mycket högt miljö- och kulturhistoriskt värde med en tilltalande landskapsbild.

2003 - Varnhems IF och Istrums SK

Insatser i samband med Pilgrimsleden och Valle vandring

2002 - Alf Karlsson

Räknat tranor vid Hornborgasjön

2001 - Berit Werén

Agenda 21 arbete med mera

2001 - Kristna förskolan Duvan

"Gud skapar - vi vårdar"

2000 - Varnhemsskolan

Trädgårdstemat "Trädgårdstrolleri"

1999 - Skara Biodlarförening

Biodling i Fornbyn

1999 - Maj och Jan-Gerhard Hemmin

Skötsel av betes- och slåttermarker

1998 - Second Hand i Skara, Kupan och Dema

Resursbesparande återanvändning

1997 - Collins & Aikman

Första miljöcertifierade i Skara

1996 - Göte Sager

Svamputställningar och information

1996 - Fältbiologerna i Skara

Aktivt fältarbete

1995 - Siv Carlsson

Målmedvetet städkemikaliearbete

1994 - Bo Svedlund

Flodkräftentusiast

1993 - Teglaskolan, Biologiinstitutionen

Miljöskola med miljöträdgård

1993 - Rolf-Göran Carlsson, Axevalla folkhögskola

Svampinventeringar

1992 - Thomas Herstad

Entusiastisk miljövärnare

1992 -Daghemmet Hjälpredan

Komposteringspedagogik

1991 - Lars Widell

Miljöskådespel

1991 - Naturvetenskaplig linje, Katedralskolan

Miljövårdsteknisk variant

Denna sida uppdaterades