< >

Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

Miljöenheten ansvarar för att åtgärder vidtas mot smittspridande objekt till exempel djur, vattentäkter, avloppsvatten, livsmedel, badvatten och ventilationsanläggningar.

Smittskyddsarbetet syftar till att förhindra spridning av främst samhällsfarliga sjukdomar och regleras i Smittskyddslagen. Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret för smittskyddstillsynen. Arbetet med smittskydd leds av den smittskyddsläkare som finns på smittskydd Västra Götaland. Miljöenheten ska i samverkan med smittskyddsläkaren, hygiensjuksköterska på förskolan och länsveterinären, vidta de åtgärder som lokalt kan vara nödvändiga vilket för Skara utgår från smittskyddsläkare i Skövde för att förhindra smittspridning. 

Vid smittsamma sjukdomar är det framförallt smittskyddsläkaren (Smittskyddsenheten Skaraborgs Sjukhus Skövde) som svarar för smittskyddet och att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas. Anmälningspliktiga eller samhällsfarliga sjukdomar, som t.ex. salmonellainfektion, kan i vissa fall anmälas till miljöenheten av behandlande läkare.

En anmälan kan leda till att miljöenheten gör uppföljningar t.ex. genom inspektioner eller provtagningar på livsmedel eller vatten. Behandlande läkare ansvarar för vård och behandling av smittade personer, samt eventuell avstängning om personen arbetar i ett riskyrke.

Mer information om smittsamma sjukdomar finns på folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Livsmedelslagstiftningen har en mängd bestämmelser som är förknippade med smittskyddet. T.ex. ska hanteringen av livsmedel vara sådan att man inte riskerar att livsmedlen förorenas, blir smittförande eller otjänliga som människoföda. Personer som, har eller kan antas ha en smitta, och jobbar inom livsmedelsverksamhet, får inte hantera oförpackade livsmedel.

Via inspektioner och provtagning bevakar miljöenheten att de livsmedelsverksamheter som finns i kommunen inte utgör en risk för spridning av smitta. Vid misstänkt matförgiftning bör du snarast kontakta miljöenheten så vi har möjlighet att spåra smittkällan. Glöm inte skicka in anmälan om misstänkt matförgiftning.

Läs mer på vår sida om matförgiftning.

Miljöenheten har tillsyn över lokaler eller anläggningar som t.ex. bad, hotell och andra lokaler för tillfälligt boende, idrottsanläggningar, campingplatser och lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Vid tillsynsbesök görs bedömningar av de hygieniska förhållandena och risker med smittspridning. Provtagning sker regelbundet på bassängbad och insjöbad i Flämslätt, Vingsjön och Näsbadet (sommartid). Se mer om badvattenprov på vår sida om badvatten.

Denna sida uppdaterades