< >

Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Som privatperson med egen brunn är du själv ansvarig för att ditt vatten håller god kvalitet. Därmed är det viktigt att du regelbundet gör kontroller. Att vattnet håller god kvalité är särskilt viktigt för familjer med små barn.

Kontrollera dricksvattnet

Både vattenkvalitet och vattentillgången kan variera över tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det är missfärgat eller smakar illa. Det innebär att du behöver kontrollera vattenkvaliteten regelbundet, en gång vart tredje år rekommenderar Livsmedelsverket. Vilka parametrar som bör ingå kan du läsa om på Livsmedelsverkets hemsida.

Om du vill göra en analys av vattenkvaliteteten kan du vända dig till något av de laboratorier som utför vattenanalyser. I vårt närområde finns två laboratorier; Synlab i Sverige och Eurofins. Du kan beställa material för vattenprov direkt via företagens webbshopar.

Dricksvattenprov för spädbarn

Skara kommun bekostar vattenprov till de familjer som väntar barn eller har barn som är under 1 år gamla. Förutsättningen är att ni bor i Skara kommun, har dricksvatten från egen brunn och bor i huset året runt.

Läs mer under Vattenprov för småbarnsfamiljer.

Anlägg ny brunn

För att få anlägga (gräva eller borra) för dricksvatten för en en- eller tvåfamiljsfastighet behöver du inte anmäla eller ansöka om detta till oss. Däremot är det bra om du anmäler din brunn till brunnsarkivet.

Om du borrar för vatten till fler än två hushåll gemensamt så räknas det som vattenverksamhet och behöver anmälas. Du kan läsa mer om detta på Länsstyrelsens webbplats.

Sköt om brunnen

Om du har en egen brunn för dricksvattnet är det viktigt att du har kunskap om brunnen och hur du på bästa sätt sköter om den för att vattnet ska hålla en hög kvalitet. Oftast är enskilda brunnar av tre olika typer: grävd brunn, filterbrunn eller borrad brunn.

Det finns några känsliga ställen som du som brunnsägare behöver ha koll på:

 • Ytligt vatten som påverkar vattenkvaliteten, till exempel vatten från enskilt avlopp som förorenar grundvattnet, gödselupplag eller läckande oljetankar.
 • Brunnens konstruktion.
 • Trasigt eller otätt brunnslock.
 • Otäta genomföringar eller ledningar.

På Livsmedelsverkets webbplats finns finns fler tips på hur du sköter din brunn.

Egen brunn - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Egen vattenbrunn - eget ansvar

Kommersiella eller offentliga verksamheter med egen brunn/vattentäkt

Restauranger, förskolor, bygdegårdar, campingplatser, vattenföreningar, samfällighetsföreningar och andra offentliga eller kommersiella verksamheter på landsbygden har ofta en egen brunn/vattentäkt som man tar sitt vatten ifrån. I de fallen spelar mängden distribuerat vatten ingen roll, anläggningen ska alltid godkännas eller registreras av kommunen.

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att vattnet är säkert och ska ha kontroll över det enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Detta gäller även om brunnen/vattentäkten inte ägs av verksamheten.

Om du är osäker på vilken kategori din vattenanläggning hamnar i, är du alltid välkommen att ringa till miljöenheten.

Om din vattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska den registreras hos miljöenheten.

Registrera din vattenanläggning

Om din vattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska den registreras hos miljöenheten. Kontakta miljöenheten när du vill registrera din dricksvattenanläggning!

Vad gäller för anläggningar som måste registreras?

För de anläggningar som måste registreras gäller Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten. Det innebär bland annat att om problem med vattenkvaliteten uppkommer måste du snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och miljöenheten. Du som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet måste också omedelbart påbörja en utredning av orsaken.

Registrera anläggningen Om du producerar dricksvatten till allmänheten ska du anmäla det till Skara kommuns miljöenhet. Följande verksamheter ska registreras:

 • Vattenverk som producerar mer än 10m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
 • Vattensamfällighetsförening som producerar mer än 10m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
 • Dricksvatten som produceras och erbjuds på en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Exempel på verksamheter som ska registreras:

 • en restaurang eller ett café med egen brunn
 • en fastighetsägare som hyr ut lägenheter med eget vatten
 • en förskola med egen brunn
 • en samfällighet som försörjer fler än 50 personer med dricksvatten
 • gemensamhetsanläggningar i villa och fritidshusområden med mer än 50 personer
 • camping

Dricksvattenanläggningar och vattenverk De dricksvattenanläggningar (dricksvattenbrunnar och vattenverk) som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) ska registreras hos miljöenheten. Föreskrifterna omfattar allt dricksvatten från dricksvattenanläggningar och vattenverk som producerar mer än 10 m³ per dygn eller försörjer fler än 50 personer. Föreskrifterna omfattar även livsmedelsverksamheter som använder enskild brunn och gäller oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs.

Vad är en dricksvattenanläggning?

Det är din dricksvattenbrunn, en vattensamfällighet eller ett mindre vattenverk.

Dricksvattenanläggningar kan se ut på olika sätt. Det kan vara en särskild byggnad med filter för rening av vatten, men det kan också vara en borrad brunn med pump. Filter och hydroforer kan även finnas i källaren till t.ex. en restaurang.

Vattensamfälligheter

När en vattensamfällighet producerar mer än 10 m3 per dygn eller försörjer fler än 50 personer eller försörjer en livsmedelsanläggning med dricksvatten är dessa att betrakta som en dricksvattenanläggning enligt livsmedelslagstiftningen. Dricksvattenanläggningar ska registreras enligt livsmedelslagstiftningen, därmed ska rutiner för egenkontroll upprättas.

Distributionsanläggning

En distributionsanläggning är en sådan del av en anläggning för distribution av dricksvatten som avser rörledningar, pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning för distribution av dricksvatten. (SLVFS 2001:30). Det vill säga att en distributionsanläggning kan vara en vattensamfällighet som köper kommunalt vatten för att sedan distribuera.

Vem ansvarar för dricksvattnet och dess kvalitet?

Enligt livsmedelslagstiftningen är det den som producerar eller tillhandahåller, dvs. hanterar, ett livsmedel som är ansvarig för att livsmedlet uppfyller myndigheternas regler, inklusive kvalitetskraven. I den kedja av tillhandahållanden som beskrivs ovan växlar ansvaret beroende på var i kedjan man befinner sig.

Hanteringen behöver inte vara yrkesmässig för att den ska omfattas av föreskrifterna. Samfällighetsföreningar och andra typer av vattenföreningar som tillhandahåller dricksvatten utan att ta betalt för det eller där medlemsavgift eller liknande avgift inkluderar tillgång till dricksvatten omfattas till exempel också av föreskrifterna förutsatt att de producerar mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller tillhandahåller dricksvattnet till fler än 50 personer. Det är alltså inte nödvändigt att man tar betalt för dricksvattnet för att det ska handla om hantering i dricksvattenföreskrifternas mening.

Egenkontroll

För dig som har en vattenanläggning som omfattas av dricksvattenföreskrifterna, finns krav på att din vattenanläggning ska ha ett egenkontrollprogram med provtagningsprogram. Provtagningsprogrammet ska fastställas av miljö- och byggnadsnämnden och egenkontrollprogrammet kommer att följas upp vid inspektion.

Det innebär också att:

 • Vattnet ska uppfylla de kvalitetskrav som anges i dricksvattenföreskrifterna.
 • Vattenverket ska uppfylla de krav som finns i föreskrifterna angående säkerhetsbarriärer, beskrivning av vattenverket (brunnskonstruktionen) med mera.

Kontakta miljöenheten om provtagningsplan och egenkontrollprogram!

Provtagning och analyser

Normal kontroll av vattnet ska utföras minst 2 gånger per år

Utvidgad kontroll av vattnet ska utföras minst en gång var tredje år

Vatten från annan producent

I vissa fall kan dricksvatten hämtas från annan producent som uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna om inte det egna vattnet gör det. Det måste då finnas rutiner för att kontrollera exempelvis förvaring av vattnet och rengöring av behållare. Det egna vattnet kan ofta användas för disk och rengöring men vattnet måste ändå kontrolleras för att fastställa att det är tillräckligt rent.

Kontakta miljöenheten om du har frågor om vad som gäller för din verksamhet.

Denna sida uppdaterades