Kossor dricker vatten ur stort kärl i hagen.
< >

När brunnen sinar

Att hushålla med vatten är alltid viktigt. Det är när yt- och grundvatten nivåerna är låga som vi behöver tänka ytterligare på att spara vatten och ha beredskap för sinade brunn.

Grävda brunnar är mer känsliga för att sina är borrade brunnar. Det kan bero på att grundvattnet har sjunkit på grund av torr väderlek eller att brunnsbotten har satt igen. Om brunnsbotten är för tät kan det hjälpa att rensa brunnsbotten och lägga på ny sand eller grus. Ta hjälp av sakkunnig. Tänk på att inte gå ned i en brunn själv och att sanden eller gruset ska vara rent, Fråga där du köper grus och sand.

Kontrollera hur mycket vatten du har i brunnen 

Sedan förra året är grundvattnet lågt i Skara kommun och befaras sjunka ytterligare. Du som har egen brunn kan kontrollera hur mycket vatten du har. Kontrollera hur mycket vatten du använder och hur lång tid det tar för vattnet att fylla på i brunnen. När du kontrollerar vattennivån i brunnen kan du använda snöre och lod.

Nationella mätningar

Grundvattennivåerna mäts kontinuerligt över hela landet och resultatet visas på kartor, både hos SMHI och SGU. Kartorna och andra brunnsdata kan nås helt gratis via www.SGU.se Länk till annan webbplats. Nedan ses grundvattenläget för maj 2017. Rött varnar för mycket låga nivåer. Kartan längst till höger visar nivåerna i de stora magasinen. Källa: SGU.

Min brunn har sinat!

Om brunnen sinar kan du fråga dina grannar om de har vatten som de kan dela med sig av. Om grundvattnet sjunkit och marken är väldigt torr hjälper det inte att fylla på i brunnen. Marken runt brunnen suger upp vattnet.

Hämta dricksvatten

Ha vattendunkar hemma i beredskap. Skara Energi har tappställen för dricksvatten på Björklundsgatan. Det finns också möjlighet att hyra ut dricksvattentank, begränsat antal (1000 liter) för mer information www.skaraenergi.se Länk till annan webbplats. el. telefon 0511–32100.

Toalett

Om du inte får vatten kan du inte använda sin vanliga toalett. Då kan du göra så här:

  • Hämta så mycket vatten så du kan fylla på toan manuellt med en liten hink.
  • Använda någon form av torrtoalett: Du kan göra en egen torrtoalett med en kraftig plastpåse i en spann. Knyt igen påsen efter användning. Du kan gärna strö något uppsugande på (ex. sågspån, barkmull) efter att du varit på toaletten. Tänk på hållbarheten på påsen och spannen! Det finns också påsliknande engångs- eller papperstoaletter. Avfallet bör komposteras på lämplig plats i minst 12 månader. Sen kan det användas som jordförbättring.

Tre tips till dig med sinand brunn

1. Göra en grund brunn djupare

Grävda brunnar löper större risk att sina eftersom de oftast är grundare. Det kan antingen ske genom att den fördjupas eller genom att man slår ner ett rör med en perforerad spets i brunnens botten.

2. Rensa och spola ur brunnen

Med åren kan en gammal brunn slamma igen så att flödet blir för dåligt. Det blir mer påtagligt nä grundvattennivån går ner en torr sommar.Vatten spolas med tryck ner i brunnen så att slammet trycks undan. Kom ihåg att spolning inte är en garanti för att flödet blir bättre.

3. Borra en ersättningsbrunn

Grävda brunnar har mer problem än borrade men glöm inte att en ny brunn inte automatiskt ger mer vatten. Bara för att det fanns vatten i den grävda brunnen betyder det inte att berggrunden under också har goda förutsättningar. Fråga grannarna i närheten hur deras brunn fungerar. Har de bra, borrade brunnar ökar chansen att du också får det. Kontakta en certifierad brunnsborrare.

Egen brunn med stor vattenförbrukning t.ex lantbruk eller verksamhet

Om det finns grannar som är villiga att dela med sig av sitt vatten tillfälligt, kan kanske lösningen vara att man drar en slang på marken till förvaringskärlet.

Ta reda på om det finns ytvatten i närheten som håller kvalité och om det finns möjlighet att ta vatten från vattendraget – kontakta Länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Att hälla vatten i brunnarna är ogjort arbete då det snabbt sjunker undan och kan ställa till stora problem i brunnen med till exempel grumling.

För lantbrukare kan det handla om att du själv får ombesörja transport av vatten, om det inte finns andra lokala lösningar.

Uttag av vatten ur yt- och grundvatten

Enligt huvudregeln i miljöbalkens 11 kap. krävs det tillstånd för uttag av yt- eller grundvatten. Tillstånd för bortledande av yt- och grundvatten kan endast lämnas av mark- och miljödomstolen.

Vad gäller uttag av vatten finns få undantag från tillståndsplikten. För mindre ytvattenuttag räcker en anmälan, enligt miljöbalkens 11 kap. 9 a §, till länsstyrelsen. Vidare är vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning undantaget. Med husbehovsförbrukning avses vatten för hushållet, vattning av kreatur, stallrengöring och annan vanlig förbrukning i jordbruket. Däremot ingår inte jordbruksbevattning.

I övrigt är det endast om det är uppenbart att uttaget inte skadar allmänna eller enskilda intressen som det är undantaget från tillståndsplikten. Kriterierna för vad som är uppenbart kan skilja sig beroende på från vilken sjö eller vattendrag uttaget görs. Det förekommer även lokala och regionala avvikelser för vad som är uppenbart.

Det är den som gör vattenuttaget som ska kunna visa vilken påverkan uttaget har på omgivningen genom att ta fram ett underlag. Den som inte kan påvisa att inga allmänna eller enskilda intressen skadas och blir föremål för tillsyn enligt miljöbalken, kan föreläggas att stoppa sina uttag med omedelbar verkan.

Denna sida uppdaterades