< >

Nordöstra Skaraberg

Som sista etapp på Skaraberg planeras ett mindre område med 8 mindre tomter och totalt 10 bostäder. 
5 tomter om ca 900 kvm vardera förläggs på jordbruksmark och 3 tomter placeras på platser där det tidigare funnits ladugård, växthus och bostadshus. I möjligaste mån kommer natur bevaras för att anknyta till platsens historia som plantskola. 

Norr om området finns ett så kallat faunareservat vilket innebär att området inte ska exploateras för att inte störa de djur som passerar på den nybygda djurbron över E20. 

Området anses vara ett uppskattat rekreationsområde för promenader i skogen norr om vattentornet och därför planeras även 6 allmänna parkeringsplatser. 

Byggrätten begränsas till 100 kvm byggyta för bostadshus (inkl. veranda) och 50 kvm för garage och uthus. 

Detaljplanen är under framtagande och beräknas gå ut på samråd under våren 2022. 

Denna sida uppdaterades