< >

Förord till översiktsplan 2040

Översiktsplanen pekar ut en stark och gynnsam riktning för Skara, och ska möjliggöra den utveckling som tar bäst vara på kommunens unika resurser i ett långsiktigt perspektiv.

Den nya planen knyter an till Skara kommuns vision och visar på de möjligheter som finns i den strategiska planeringen av den fysiska miljön. Vår ambition är att profilera som en attraktiv boende- och etableringsort i hjärtat
av Skaraborg och Sverige. Befolkningsmålet är ambitiöst och visar på en strävan att möjliggöra tillväxt och innovation, samtidigt som översiktsplanen understryker vikten av att bevara de värdefulla kulturella och naturliga
tillgångar som präglar kommunen. En bärande grund för Skaras utveckling är att hela kommunen får utrymme att utvecklas, och tätort och landsbygd blir en helhet med givande synergieffekter. Översiktsplanen visar bland annat
hur omsorgsfull förtätning kan stärka tätorterna, och hur landsbygden kan utvecklas i strandnära lägen.

Översiktsplanen ska genom sin strategiska och samtidigt både pragmatiska och tillåtande natur kunna användas både för kommunens eget arbete med detaljplaner, näringslivsfrämjande arbete, myndighetsutövning mm och
för alla aktörer som råder över eller planerar verksamhet i Skara.

Översiktsplanen ska inspirera och underlätta för alla som
vill bidra till Skaras utveckling, och möjliggöra för kommunen att på bästa sätt ta hand om och möta upp dessa möjligheter. Framtidens näringar kommer att ställa krav på hållbarhet, flexibilitet och effektivitet i helt nya perspektiv, vilket översiktsplanen ger utrymme för. Genom att skapa
förutsättningar för morgondagens innovationer värnar vi om denna och kommande generationers goda liv i Skara.

Jag vill framföra ett varmt tack till alla som genom ett omfattande och engagerat arbete bidragit till den nya översiktsplanen.

YLVA PETTERSSON
Kommunstyrelsens ordförande

Denna sida uppdaterades